torsdag, marts 16, 2006

Akkaris rejsemappe

Nu er indholdet i Akkari m.fl.´s berømte rejsemappe oversat til dansk. Det uhyggelige er ikke så meget de steder, hvor kendsgerningerne fordrejes. Det værste er at opdage, hvor lidt det har været nødvendigt at manipulere for at få den arabiske verden til at gå amok. At aflæse teksten læser, dvs. de forventninger, som er lagt ned i teksten til denne læser. Det uhyggelige er, at der faktisk ikke er behov for ret meget fordrejning. Den indledende tekst (jeg kommenterer med rødt):

"Indledning
I Allahs, den nådiges, den barmhjertiges navnAllah, den nådige, den barmhjertige, være takket, og profeten, den sidste af alle profeter og imam af alle budbringere, »Guds fred være med ham«.

Vi, herboende muslimer i det Danske Kongerige, beskriver i det følgende til hvem det måtte vedkomme, og til enhver muslim, vores forhold i det her land i Norden, som er et af de skandinaviske lande.

Dette land har sit eget sprog og et konstitutionelt monarki. Landet består af en række øer med København som sin hovedstad. Befolkningstallet er på 5 millioner indbyggere, overvejende protestanter. Selv om deres flag har et kors på, præges deres system af verdslighed. Det vil ikke være forkert når der siges at danskere er vantro. Muslimer kom til dette land som indvandrere (tyrkere) og flygtninge fra lande der hærgedes af krige (Bosnien og Hercegovina, Somalia, Irak, Libanon). Derfor er danskernes omgang med udlændinge, især af en anden trosretning, ny (20-30 år). Det kan oplyses, at muslimerne udgør et antal på op til 170.000.

Troende muslimer lider blandt andet af mangel på officiel anerkendelse af deres religion, islam. Det har medført en række problemer, der toppes af at muslimerne indtil nu ikke har fået lov til at bygge deres egne moskeer. Derfor har de været nødt til at ombygge nogle gamle fabrikker og lagerbygninger, og forvandle dem til bedesteder. Her har vi den første lille løgn

Disse forhold har skabt en atmosfære, der har muliggjort væksten af racistiske tendenser, som steg med stor hastighed efter den 11. septembers begivenheder. Racismen har udartet sig på forskellig vis med mistænkeliggørelse af islam som fællesnævner (en gang er der tale om hovedbeklædningen, en anden gang om omskæringen, en tredje om sygdomme forårsaget af bøn, osv.) Næste lille løgn - men det er ikke en stor løgn. Og bemærk, at det er nok at pege på, at vi mistænkeliggør islam. Man kunne have skrevet om chikane af muslimer, men man peger på det mere effektfulde, at vi chikanerer islam på centrale religiøse punkter: sløret, omskæringen (svarer til dåb) og bønnen, grundstenen i det at være en praktiserende muslim.

Disse tendenser toppedes af fortvivlede tegninger og billeder, der fremstiller profeten, »Guds fred være med ham«, i et meget ulækkert, grimt og frastødende billede. Igen: Profeten. Disse ord må i øvrigt sigte på de to upublicerede billeder.

Baggrunden for denne sag er følgende: Efter at flere kunstnere, af frygt for muslimernes reaktion, har nægtet at lave en tegning af profeten, der skulle bruges til et omslag til en bog om islam, har redaktionen på Jyllands-Posten, som svar på kunsternes modvilje til at foretage en sådan handling, og ud fra et ønske om optrapning af deres udfordring af muslimernes følelser med udgangspunkt i ytringsfrihed, der udgør søjlen for deres påståede demokrati, taget sagen i egen hånd.

Avisen har opfordret 40 tegnere til at deltage en konkurrence om den bedste tegning af profeten. De fleste sagde nej, undtagen 12.

Avisen bragte disse tegninger i deres udgave af 30.9.2005. Tegningerne var forsynet med chefredaktørens udtalelser, der afspejler hans overbevisning om, at muslimerne burde acceptere denne form for ironi, da den er et af demokratiets hovedprincipper, et princip, der sikrer ytringsfrihed. Af udtalelsen fremgik det også, at muslimerne ikke burde være generet over denne handling, men skulle acceptere den ligesom alle andre, der også bliver latterliggjort. De tre ovenstående afsnit er ganske saglige, næsten overraskende skitseagtige. Ingen spidsvinklinger, ingen bål og brand, ingen udpenslinger af, hvor krænkende tegningerne er, hvor frækt og provokerende det er gjort, hvor ondt det er ment. Det er simpelthen ikke nødvendigt. Bemærk: Roses intention er fløjtende ligegyldig. Den bevidste provokation, som en del danskere har bebrejdet JP, er helt irrelevant.

På grund af situationens alvor, har de fleste muslimske organisationer og centre haft et fællesmøde søndag den 2.10.2005, og de blev efter mødet enige om en række skridt, der alle sammen har til formål at stå imod dette aggressive angreb mod universets største personlighed, profeten Mohammed, »Guds fred være med ham«. Der skal en eksplossivt fanatisk læser til at klare springet til dette afsnit og dets snak om "Situationens alvor" og "dette aggressive angreb". Man appellerer i øvrigt til religiøs forsvarskrig (jihad) i disse linier. Islam er under angreb, og så er det en religiøs pligt at forsvare ham.

- Deltagerne blev enige om stiftelse af en komite til støtte for profeten Mohammed »Guds fred være med ham«, med sheik Raed Hulaihil som dens formand.

- At rette kritik mod det, der blev trykt i avisen med en udtalelse fremsat af en prædikant. Selv om udtalelsen blev oversat til dansk, blev kun nogle udvalgte dele af denne trykt.

- At opfordre muslimer til at tale med avisen, hvor enhver muslim på egen måde skulle benytte sig af hvad der findes af kommunikationsmidler, for at gøre avisen bekendt med at denne handling betragtes som ’en rød linie’ af alle muslimer, og ikke kun deres imamer.

- At kræve, at avisen kommer med en undskyldning, hvor den også forpligter sig til ikke at gentage en sådan handling og til at respektere muslimernes hellige symboler.

- At starte en kampagne, hvis formål er at samle underskrifter fra de muslimer, der modsætter sig avisens gerning, og som støtter de skridt, som de islamiske centre allerede har taget for at modarbejde lignende handlinger.

- At skrive til landets politikere og partier for at gøre dem opmærksomme på situationens alvor, samt for at få deres støtte.

- At kontakte de muslimske landes ambassader i Danmark for at gøre dem bekendte med den virkelige situation, så de kan leve op til deres ansvar.

- At kontakte de indenlandske og udenlandske medier, især efter deres manglende interesse i sagen.

- Efter at vi har oplevet redaktionens manglende respons på vores henvendelser, og statsministerens bevidste ignorering af de muslimske ambassadørers ønske om et møde, har vi den 9.10.2005 arrangeret en anden samling, der resulterede i en pressemeddelelse, som alle de indenlandske og udenlandske medier har fået en kopi af. Man påpeger i ovenstående punkter, at man efter muslimsk praksis har forsøgt at mægle, men at modparten har været helt afvisende (SÅ er der nemlig lagt i kakkelovnen).

- Efter at Tv-stationen, Aljazeera omtalte nyheden om tegningerne, har Jyllandsposten styrket sin kampagne, hvor emnet har fået sin egen spalte under titlen »profetens tegninger«. Avisen bragte en artikel på arabisk under navnet ’Ordet Frit’. Et sådant skridt er faktisk en sjælden handling. I denne spalte bragte avisen Aljazeeras omtale af sagen, men insisterede samtidig på sit standpunkt, og fordoblede de sider, der bruges til dækning af emnet. For at inddrage deres tilhængere i sagen har avisen fremstillet den som en kamp mellem ytringsfrihed på den ene side, og dens undertrykkere på den anden. Ytringsfriheden siger dem intet. De kan slet ikke godtage frihed som et reelt argument.

- En bemærkelsesværdig udvikling i sagen har været EU’s støtte til den danske statsministers nægtelse af mødet med de muslimske ambassadører. En nægtelse, der ifølge statsministerens overbevisning begrundes med, at han ikke vil blande sig i hvad grundloven har sikret af ytringsfrihed.

- Organisationerne har på baggrund af dette udsendt en anden meddelelse, hvor man forlanger den muslimske verdens indblanding i sagen, som har fået en international karakter. Da spørgsmålet om profeten, »Guds fred være med ham«, ikke bare vedkommer Danmarks muslimer, men hele verdens muslimer, kan vi ikke acceptere, at vores profet forhånes under nogen som helst begrundelse eller overskrift.

- Sagen har været drøftet af den muslimske verdens ledere, som har påpeget emnet i deres afsluttende erklæring. Det, der har øget vores forargelse er følgende:

1. Latterliggørelse af både islam og muslimer er blevet en populær salgsvare. Det illustreres af det faktum, at en næsten død avis Weekendavisen den 10.11.2005 bragte nogle endnu værre og mere miserable tegninger, måske for at gøre sig berømt og mere salgbar. Hvad mener I?

2. I løbet af denne periode har muslimerne, især deltagerne i protestkampagnen mod udgivelse af sådanne tegninger, modtaget breve, der enten indeholder direkte trusler eller nedgørelse af selve islam ved enten at håne Koran med den påstand, at den er fantasifuld, eller igen at håne profeten, »Guds fred være med ham«, ved hjælp af nyfremstillede billeder, som er endnu værre. De nyfremstillede billeder afspejler et inderligt had mod islam som religion. "håne Koranen med den påstand, at den er fantasifuld"... Er det det niveau af respekt, der skal til? At vi fx ikke mere omtaler Koranen som fantasifuld?

3. Danmark har taget imod en hollandsk forfatter af somalisk herkomst, som med sin film har hånet islam. Denne films instruktør er for nylig blevet dræbt i Holland. Invitationen af forfatteren har været en form for fortsat udfordring, især da hun som gæst i en dansk tv-udsendelse angreb og omtalte islam med meget grimt sprog. Det der er tankevækkende, er at statsministeren, der har nægtet at mødes med ambassadørerne, har taget imod hende og tildelt hende en medalje. Han udtrykte sin beundring for hendes tapperhed samt sin støtte til hendes frie holdninger!!! Her kommer udråbstegnene så, - vi har endda givet en frafalden muslim en medalje! Vi beundrer hende tapperhed og støtter hendes frie holdninger!!! Klyng os op!

4. Derfor har organisationerne indkaldt til et nyt hastigt møde, hvor de besluttede at nedsætte nogle delegationer, der har til opgave at besøge de muslimske lande og gøre dem opmærksomme på situationens alvor, og inddrage dem i støtte- og forsvarskampagnen af profeten, »Guds fred være med ham«.

Som følge heraf har vores delegation besøgt Egypten, hvor den havde en række meget gode og positive møder.

- Et møde med Ægyptens udenrigsministerium fulgt af en pressemeddelelse, fremsat af Ægyptens udenrigsminister, hvor han understregede, at de danske avisers krænkelse af islam har været en ren skandale. Han gav sit ord på at rejse sagen i Den Islamiske Konference og Den Arabiske Liga.

- Et meget positivt møde med generalsekretariatet for Den Arabiske Liga.- Et møde med overhovedet for Al-Azhar-moskeen, hvor han viste stor interesse og højt engagement for sagen. Han indkaldte Forskningsinstituttet til et hastemøde for at kunne stå imod angrebene.

- Et møde med Egyptens Stormufti, der kom med en fatwa med boykot af Danmark til følge, hvis landet ikke fortryder sin forfærdelige handling. Forfærdelige handling..

- En repræsentant for delegationen deltog torsdag den 8.12.2005 i Forskningsinstituttets møde, der resulterede i en stærk erklæring, som der fordømmer denne handling. En handling, der beskrives som en kampagne mod islam. En kampagne, der har overskredet alle grænser for en acceptabel situation, og al dialogs høflighedsregler. Forskningsinstituttet har også erklæret, at der vil blive rettet henvendelse til FN`s komiteer og menneskerettighedsorganisationer for at få dem på banen for at beskytte individernes rettigheder og kulturforskelle, samt for at forhindre at der gøres reklame for hadkulturen og latterliggørelsen af andre. Kampagne mod islam

Afslutningsvis henvender vi hermed os til enhver, der ønsker at slutte sig til vores kamp for at forsvare og støtte den lovpriste profet, og med alle lovlige midler kæmpe for vedtagelse af en generel lov, der sikrer respekten for alle helligdomme, især de muslimske, i en tid der muliggør angreb på muslimske helligdomme med ’krig mod terror’ som undskyldning. Her har vi vist inspirationen til OIC oa´s krav til FN: "respeksen for alle helligdomme, især de muslimske"...

Læs selv mere i nedenstående links, fx er det lærerigt at sammenligne optrapningen fra det første til den anden pressemeddelelse. Det er et spring fra mæglingsforsøg til opfordring til jihad.

Indholdsfortegnelse
1. Indledning ’Introduktion af sagen’
2. En kopi af Jyllandspostens forside
3. En sammenfattende oversættelse af Jyllandspostens chefredaktørs artikel
4. Kopi af redaktørens artikel.
5. Svar fra Sheik Raed Hulaihel på artiklens indhold.
6. De billeder, avisen bragte
7. Kopi af komiteens brev til landets politikere og partier.
8. Kopi af komiteens brev til de muslimske ambassader.
9. Organisationernes første pressemeddelelse
10. En arabisk artikel i avisen (det er aldrig sket før, at en dansk avis bringer en artikel på arabisk) som svar på muslimernes reaktion.
11. Organisationernes 2. pressemeddelelse efter situationens forværring.
12. Forside af en anden avis som også bragte tegningerne
13. De billeder som blev trykt.
14. Nogle billeder og breve sendt til nogle muslimer med endnu værre indhold
15. Nogle udklip fra Egyptiske aviser med udgangspunkt i vores besøg.

Læs hele mappens tekst oversat til dansk v/ Politiken

Se mappens samlede indhold her incl. billeder og arabisk tekst (PDF)

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar