mandag, september 25, 2006

Mere lov og ret

Lad os se på et lille udsnit af Straffeloven, der faktisk benhårdt forsvarer vores statsmagt og vores forfatning:

12. kapitel: Forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed
§ 99. Den, som foretager en handling, der sigter til at påføre den danske stat eller nogen med den for krigstilfælde forbunden stat krig, besættelse eller andre fjendtligheder såsom blokade eller anden tvangsforanstaltning, eller som i øvrigt virker for, at den danske stats bestemmelsesfrihed ved udenlandsk bistand krænkes, straffes med fængsel indtil på livstid.

Hvorfor går Abu Laban, Ahmed Akkari & co. stadig frit rundt?

§ 102. Den, som under krig eller besættelse yder fjenden bistand ved råd eller dåd eller til fremme af fjendtlig interesse svækker den danske stats eller dens forbundsfælles kampdygtighed, straffes med fængsel indtil 16 år.
Stk. 2. Som bistand til fjenden anses således følgende forhold:

1) Hvervning til eller tjenstgøring i fjendtlig krigs- eller besættelsesmagts væbnede styrker eller i tilknytning til disse virkende militære eller politimæssige korps eller lignende korps eller organisationer.

Lad os huske den. Det er forbudt at kriges mod os i Afghanistan og Irak. Ingen ævl om dårlig barndom eller mislykkede ferierejser. 16 år!

4) Propaganda til fordel for fjendtlig krigs- eller besættelsesmagt, herunder virksomhed som udgiver, redaktør eller forretningsfører ved dagblad, tidsskrift, forlag eller pressebureau, der arbejder til fremme af fjendtlig interesse.

Er det så slet ikke tilladt at lave jihad-hjemmesider og had-tv? Nej, luk lortet med god samvittighed. Hvorfor det? Fordi det er ondt, færdig.

5) Ydelse af væsentlig økonomisk støtte til fremme af propaganda af den under nr. 4 nævnte art eller til parti eller organisation, der på utilbørlig måde samarbejder med den fjendtlige krigs- eller besættelsesmagt eller virker til fremme af dennes interesser.

Man må heller ikke støtte den slags med en eneste øre, ser man det.

§ 110 e. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der offentlig forhåner en fremmed nation, en fremmed stat, dens flag eller andet anerkendt nationalmærke eller De Forenede Nationers eller Det Europæiske Råds flag.

OK, man må faktisk ikke gå brølende rundt i gader og stræder og råbe død over Israel, død over Amerika? Man må heller ikke brænde deres flag. 2 års fængsel.

13. kapitel: Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder m.v.
§ 111. Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, ved magtanvendelse eller trussel derom at forandre statsforfatningen eller sætte den ud af kraft, straffes med fængsel indtil på livstid.

Nåda, livstid for at true Danmark til at forandre sin statsforfatning, fx at indføre forbud imod kritik af profeter.

§ 113. Den, som antaster Folketingets sikkerhed eller frihed eller i øvrigt foretager nogen handling, der sigter til ved magtanvendelse eller trussel derom at aftvinge Folketinget nogen beslutning eller hindre det i frit at udøve sin virksomhed, straffes med fængsel indtil 16 år eller under særligt skærpende omstændigheder på livstid.
Stk. 2. Samme straf kommer til anvendelse på den, der på tilsvarende måde angriber eller øver tvang mod kongen eller den, der med hjemmel i forfatningen fører regeringen, eller mod ministrene, Rigsretten eller Højesteret.

Det er ikke gratis at hoppe ud af bilen i et kryds og true Khader på livet. 16 år!

§ 114 rummer terrorismelovgivningen, den giver sig selv, så den springer jeg over. Hårde straffe for så meget som at snuse til det.

14. kapitel: Forbrydelser mod den offentlige myndighed mv.
§ 119. Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

Så skulle det nok alligevel være muligt at tjekke busbilletter overalt i København. 8 år!

§ 121. Den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen af de i § 119 nævnte personer under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Tal pænt til din lærer og din fængselsbetjent eller ryg 6 måneder (mere) i fængsel.

§ 123. Den, som med trussel om vold forulemper, eller som med vold, ulovlig tvang efter § 260, trusler efter § 266 eller på anden måde begår en strafbar handling mod en person, dennes nærmeste eller andre med tilknytning til denne i anledning af personens forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller i retten, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

Det er således ikke en bagatel at true vidner: 8 år, adios.

§ 125 a. Den, som for vindings skyld og under i øvrigt særligt skærpende omstændigheder gør sig skyldig i menneskesmugling efter udlændingelovens § 59, stk. 5, straffes med fængsel indtil 8 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor andres liv udsættes for fare, eller hvor der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter.

8 år for menneskesmugling.

§ 128. Den, som i den danske stat foretager hvervning til fremmed krigstjeneste, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Altså 2 års fængsel for Hizbollah-hvervning.

§ 129 a. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, der offentliggør bevidst usande gengivelser eller falske citater af meddelelser om faktiske forhold fremsat i retsmøder eller givet i Folketingets, kommunale eller offentlige råds eller myndigheders møder.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der ved bevidst usandfærdigt offentligt at tillægge regeringen eller nogen anden offentlig myndighed en handling, som den ikke har foretaget, skader landets interesser i forhold til udlandet.

Mere fængsel til rejseimamerne.

§ 133. Den, som fremkalder opløb med det forsæt at øve eller true med vold på person eller gods, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Opløb med store bannere med "Dræb tegnerne" og "Hellig krig"? 3 års fængsel.

Stk. 3. Begås der under sådant opløb nogen under dets formål hørende forbrydelse, straffes opløbets anstiftere eller ledere efter den bestemmelse, der gælder for den pågældende forbrydelse.

Brændte biler, hvis skyld er det, ingens? Jo, skylden kan henføres til opløbets anstiftere.

§ 134 a. Deltagere i slagsmål eller i anden grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted straffes, såfremt de har handlet efter aftale eller flere i forening, med fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

1 år og 6 måneder for optøjr og hærgen, en frisk tanke.

§ 136. Den, som uden derved at have forskyldt højere straf offentlig tilskynder til forbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.
Stk. 2. Den, der offentligt udtrykkeligt billiger en af de i denne lovs 12. eller 13. kapitel omhandlede forbrydelser, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Hører vi nogensinde andet fra de musmimske samfund? Værsgo, 2 års fængsel for at omtale terrorister som frihedshelte.

§ 137. Den, som søger at forhindre afholdelsen af lovlig offentlig sammenkomst, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

2 år for at forhindre en SIAD-demonstration.

§ 141. Den, som er vidende om, at nogen af de i §§ 98, 99, 102, 106, 109, 110, 111, 112 og 113 omhandlede forbrydelser mod staten eller de øverste statsmyndigheder eller en forbrydelse, der medfører fare for menneskers liv eller velfærd eller for betydelige samfundsværdier, tilsigtes begået, og som ikke gør, hvad der står i hans magt, for at forebygge forbrydelsen eller dens følger, om fornødent ved anmeldelse til øvrigheden, straffes, hvis forbrydelsen bliver begået eller forsøgt, med bøde eller fængsel indtil 3 år.

3 år for at have kendskab til folk, der planlægger nogle af ovenstående forbrydelser.

Synd for den fine straffelov, at den ikke rigtigt tages alvorligt.

10 kommentarer:

Phanarath sagde ...

Dejlig befriende læsning. Håber at disse love en dag vil blive håndhævet. Men ud over problemerne med den Multikulturelle forståelses kultur, så tror jeg også vi har et mere håndgribeligt problem med plads i fængslerne.

Det må vel være til at løse og gerne snarest muligt. Hvor ville det være skønt at se loven håndhævet i det her land. Uden undtagelser, fordrejninger og etniske el. religiøse hensyn.

Anonym sagde ...

Uden at ville gøre mig til talsmand for noget som helst andet end at læse teksten, som den står, så vil jeg godt gøre mig til talsmand for, at der IKKE står ex "16 år". Der står faktisk INDTIL 16 år, etc.

Med den læsning af straffeloven gør du dig til talsmand for præcis den samme fejl, som de meget meget onde og meget meget dumme Main Stream Media begår, nemlig at udlægge Straffelovens strengeste straf for at overtræde en given paragraf i Straffeloven som STRAFFEN! for at gøre det.

Det er jo ikke tilfældet, og bliver det forhåbentlig heller aldrig, lige så lidt som det er tilfældet, at man idømmes en fængselsstraf på LIVSTID! for drab; på trods af, at det er Straffelovens strengeste straf for den forbrydelse.

Selv om den udlægning selvfølgelig er bekvem, når man skal argumentere for, at hele systemet er råddent og eftergivende over for muslimer, fordi det ikke konsekvent benytter maksimumsstraffene.

Du skal selvfølgelig være velkommen til at argumentere for, at domstolene intet råderum skal have i forhold til at skønne i en given sag - at de bare skal krydse af på en tjekliste, og hvis der er krydser nok, så falder fars hammer som skrevet i Ullas Lov. Hvad man vel kunne sige at være det samme som at argumentere for, at den dømmende og den lovgivende magt skal være sammenfaldende, med et bureaukratisk system kaldet domstolene til at administrere denne tohovede magts afgørelser.

Men så synes jeg, at det er dét, du skal sige - i stedet for at liste Straffelovens maksimumstraffe for at overtræde en given paragraf op, hvorved du implicit antyder, at landets domstole er en flok svagpissere, der ikke formår at idømme de "rigtige" straffe til perkerne, fordi samme domstole er bange for samme perkere. Idet jeg går ud fra som et givet faktum, at du med din uddannelse og erfaring i samfundsforhold er udemærket klar over, at lovens strengeste straf IKKE er det samme som domstolenes mest benyttede straf.

Og så er det selvfølgelig også afsted 8 år i fængsel - uden mulighed for prøveløsladelse - med den sølle halvstive smådopede bodybuilder, der fredag aften i byen kommer til at true et vidne til et overfald, han har begået, med at få et lag tærsk, hvis hun ikke holder sin kæft, ikk'?

Og skulle en eller anden fulderik komme til at råbe "fascistsvin" efter politiet, så er det afsted 6 måneder i fængsel, ikk'?

Etc. etc. etc.

Mvh du ved sikkert hvem ... aka The Citizen.

Allan sagde ...

Tal pænt til din lærer og din fængselsbetjent eller ryg 6 måneder (mere) i fængsel.

Sådan taler den Ulla som er åh så liberal, og alitd forsvarer ytringsfriheden, retstaten og demkratiet.

Nikkebikkenej - sådan taler en dame som er ærkehamrende konservativ og ikke har det mindste til overs for ytringsfriheden når den anvendes til at udtrykke meninger som hun ikke bryder sig om.

Anonym sagde ...

henning n. holm!

Du har åbenbart ikke fattet, at straffeloven er til for at BESKYTTE ytringsfriheden, retsstaten og demokratiet.
At true en folketingspolitiker, at gennembanke en togfører, der har den frækhed at bede én om at vise billet, at opfordre til drab på jøder eller andre "vantro", at rejse rundt i Mellemøsten og opfordre til vold mod danskere, at samle penge ind til terrorbevægelser o.s.v. har INTET med ytringsfrihed at gøre.
INGEN forhindrer nogen i at propagandere for oprettelsen af khalifatet, det socialistiske Paradis, det nationalsocialistiske ditto eller for, at Marianne Jelved skal være statsminister.
Og det er jo heller ikke DET, straffeloven sætter begrænsninger for. Den har til formål at forsvare statsmagtens suverænitet og dermed folkets vilje, som det kommer til udtryk i et demokrati. Tillader vi en erosion af denne suverænitet, får vi et samfund, det bliver meget ubehageligt at leve i. Anbefalet oplysende læsning Robert Kaplans "The Coming Anarchy", der giver en rystende indføring i karakteren af de samfund, hvor statsmagten og den nationale og kulturelel identitet er gået i opløsning.
Men jeg synes da, at det er oplysende og en smule forstemmende, at du, Henning - og desværre mange med dig - ikke har fattet, at din egen velfærd, åndeligt såvel som materielt afhænger af, at vi forsvarer de værdier, der er indskrevet i straffeloven.
Til gengæld er jeg ganske enige med dig, Ulla (igen!): Det er dybt frustrerende, at vi ikke tager straffeloven i brug, selv i situationer, hvor der var åbenlyst at gøre det.
Måske det kommer...
polinos

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Henning: Det vigtige her er, at sådan taler vores straffelov. Jeg er da selv overrasket over at se, hvor god beskyttelse embedsmænd har. Så bør det da fra i morgen være slut med, at det er en total belastning at være fængselsbetjent. Med sådan en lov i ryggen! Så lad os bruge den lov og bakke de betjente op.

Og til Citizen: Det vil altid være domstolene, der dømmer, men det er lovgiverne, der fastsætter både love og de dertilo hørende straffe. Der er et stort behov for specificering af, hvad der hører i den ene og den anden ende af straframmen. Det er overordentligt vigtigt for demokratiet, at det vitterligt er folket, der via lovgiverne/politikerne bestemmer, hvad der er lov og straf i landet. Vi bruger jo slet ikke de straframmer. Vi bruger dårligt nok lovene.

Jeg mener, at denne del af straffeloven har fået fornyet aktualitet. Det er nu, demokratiet og retsstaten skal sætte sig selv igennem.

Polinos nævner nogle gode eksempler. Selv troede jeg dårligt mine egne ører, da jeg i en fjernsynsudsendelse hørte en psykisk smadret, tidligere overfaldet kontrollør sige, at de nu havde fået ekstra vagter med og efter en pause på et år eller to overvejede at genoptage billetkontrollen på en Nørrebro-linie!! Her må retsstaten altså træde i karakter. Hvad ellers.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Ja. Loven er klar nok. Alligevel kan man bringe Nørrebro i undtagelsestilstand og blive løsladt dagen efter. Hvorefter man kan klage over politiet:

http://www.bt.dk/krimi/artikel:aid=470958/

Se videoen via ovenstående link. Bemærk idioten, der står og råber en politihund taktfast lige ind i hovedet, bare for at provokere den.

Revolutionsromantikere har i snart 40 år forsøgt at gøre den slags voldelige optøjr til en del af folks demokratiske rettigheder. Det er det altså ikke, og det har det aldrig været. Man må argumentere, dokumentere, demonstrere. Men man må ikke bruge vold, slet ikke.

Anonym sagde ...

Faktisk burde der for mange ulovligheder/kriminelle handlinger ikke blot være en maksimumsstraf, men også en minimumsstraf.

Anonym sagde ...

Fremragende skrevet. Læste det med en følelse af at det havde jeg bare ventet et halvt år på at du skrev.

Ikke fordi jeg mener at vi bare skal putte en masse i fængsel i lang tid, men fordi jeg føler den samme enorme skuffelse som dig over at det her totalt negligeres af vore myndigheder og retsvæsen.

Kan ikke lade være med at tænke på at det nok bunder i skam, en skam over den måde man brød grundlæggende retsprincipper på, da man ville have hævn over nazismens medløbnere efter krigen. Man dømte de små fisk til døden og lod destore løbe. Siden blev man bange for sin egen skygge, og undgår nu emnet helt af angst for de strenge strafferammer, som du påpeger at loven foreskriver.

Vi så det i det udeblevne retsopgør efter kommunismens fald. Man fik fat i den mindste fisk man kunne finde: en forelsket tolder helt nede i Gedser, storspionerne lod man løbe, de ideologiske medløbere ikke så meget som tænkte man på om de kunne have noget i klemme.

Efter muhamedballaden tror jeg faktisk at en del af de involverede på et tidspunkt kom i tanker om denne lovgivning og de strenge strafferammer og forføjede sig til Libanon eller Gaza, eller ihvertfald overvejede det.
Men det kniber jo med at holde fred mellem naboerne på de kanter, og med VatPers storstilede redningsaktion og efterfølgende totalfredning har vi endnu engang fortalt dem at vi ikke mener noget med det.

Så rigtig godt at du minder vore myndigheder og politikere om hvordan det burde være.

Anonym sagde ...

Jeg har skrevet til flere folketingspolitikere om rejseimamerne og �99, de svarede en sludder for en sladder. Og som du skriver - de g�r stadig frit omkring og griner af os. Hvad blev der i�vrigt af Akkaris kone og barn, som kom ind i landet uden opholdstilladelse?
Vi er til grin for vores egne penge!

Anonym sagde ...

Jer der er så dygtige til IT lav en side og lad os få reklameret for den alle steder, ang underskrifter, den dag vi tropper op med 300000 underskrifter for handling den dag vil de ikke kunne ignorere os.

Jeg mener når snotforkælede pædagoger og forældre kan blive hørt på det tynde grundlag de demostrere for burde vi så sandelig også.

Min retssikkerhed og respekt for loven har da efterhånden fået sig et stort knæk, ja jeg vil enda gå så langt som at sige at jeg snart godt forstår dem der til sidst tager loven i egne hænder for at få retfærdighed.

Jeg brækker mig over Danskernes knæfald overfor den terrorreligion !
Whodares

Tilføj en kommentar