onsdag, november 15, 2006

Lærernes arbejdstid

I gennemsnit bruger lærerne ca. 37 pct. af arbejdstiden (ekskl. ferier og fridage) svarende til ca. 3 timer og 9 minutter pr. skoledag på undervisning. Hvordan ser sådan en arbejdsplan egentlig ud i praksis? Det har en rapport fra Undervisningsministeriet set på (marts 2006).

Folkeskolelærernes arbejdstidsregler:

Arbejdstidsnorm
Aftalen om arbejdstid for lærere i folkeskolen er baseret på, at lærerne har en arbejdstid, der svarer til den generelle arbejdstid på arbejdsmarkedet, dvs. gennemsnitligt 37 timer pr. uge. eller 1924 timer årligt. Når ferier og søgnehelligdage trækkes fra, udgør lærernes gennemsnitlige nettoarbejdstid 1681 timer.

Individuel tid
Hver lærer tildeles 375 timer i individuel tid, som disponeres og tilrettelægges suverænt af læreren selv. Tiden anvender læreren til sin egen forberedelse, herunder nødvendig (ikke lederstyret) forberedelse med andre lærere, planlægning og efterbehandling, samt til individuel forberedelse og efterbehandling af mødevirksomhed. Endvidere anvendes tiden til besvarelse af henvendelser fra elever og forældre uden for arbejdspladsen.

Skoletid
Skoletiden udgør den resterende del af nettoarbejdstiden (i gennemsnit 1306 timer), som med en række begrænsninger disponeres af skolen til undervisning, pauser/frikvarterer, fælles forberedelse, samarbejde/teamsamarbejde, udvikling, klasselæreropgaver og øvrige læreropgaver i tilknytning til undervisningen og skolens virksomhed.

Som det fremgår af figuren på rapportens s. 20 anvendes gennemsnitlig 692 timer om året på undervisning. 459 timer går til pauser, teamsamarbejde, udvikling, klasselæreropgaver mv.

Af skoletiden skal skolen årligt afsætte 155 timer pr. lærerårsværk (155-timerspuljen), som skal anvendes til skolens samlede udvikling, lærersamarbejde på skolen og yderligere individuel forberedelse. Timerne planlægges og fordeles blandt samtlige lærere efter aftale med kredsen/tillidsrepræsentanten. Hver lærer skal tildeles mindst 50 timer inden for formålet med puljen.

Aldersreduktion
Lærere, der er fyldt 60 år, har krav på at få reduceret skoletiden med 175 timer om året. Der er tale om en reel nedsættelse af den præsterede arbejdstid med fuld løn.

Overarbejde
Arbejde ud over den årlige arbejdstidsnorm på 1924 timer er overarbejde. Vilkår, herunder betaling for overarbejde for den enkelte lærer ud over 30 timer pr. skoleår, skal aftales mellem kommunen/skolelederen og kredsen/tillids-repræsentanten. For de første 30 timer ydes honorering svarende til timelønnen med tillæg af 50 pct.

Opsummerende: Af de i alt 1681 årlige arbejdstimer afsættes der gennemsnitlig 155 timer om året til udvikling. Dertil kommer 375 timer til forberedelse og efterbehandling. Og endelig er der 459 timer til pauser, mere forberedelse, teamsamarbejde, klasselæreropgaver og - igen - udvikling.

Tilbage er der 692 timer til undervisning, svarende til 3 timer og 9 minutter pr. skoledag.

6 kommentarer:

Anonym sagde ...

3 timer og 9 minutter svarer til lidt mere end 4 "undervisningstimer" på en dag. Nu har jeg undervist en del (ganske vist som deltidsunderviser), men 4 timer må betragtes som værende acceptabelt. Det er hårdt at være "på". Det, der er problemet, er snarere kvaliteten af lærerkræfterne i folkeskolen, sygefraværet, lærebøgernes ofte håbløse pædagogiske niveau og endeligt folkeskolens totale mangel på ambitioner. Men det er jo langt svære at dokumentere.

Er der i øvrigt nogen sammenligning med antallet af undervisningstimer i andre lande?

Anonym sagde ...

Som lærer kender jeg ikke mange, der kun har 4 undervisningstimer dagligt.
De fleste har 5 timer, hvor de er på - og derefter starter så først anden del af arbejdsdagen. (elevopgaver rettes - næste uv forberedes - møder (lærermøde, teamsamarbejde, forældremøder/konsultationer osv.)
Personligt bruger jeg en del mere en de 37 timer, andre gør på deres arbejde.

Anonym sagde ...

.....(\_........_/)
......)..(.......)..(
......(...(......)..)
.......)....(....)..(
.......(....(....)..)
.........(\\.--.//)
.......O))`.6..6.'((O
........../.........\
..........(..)....(..)
.........`(_c__c_)`
.............`\T/`

He likes this site !

Anonym sagde ...

Så er det da irriterende at vi har en regering der påtvinger lærerne endnu flere opgaver uden for klasseværelset.
Opgaver der tager tid direkte fra undervisningen.

Anonym sagde ...

Hey Ulla, godt der er nogen der gør noget for at vise os "almindelige" mennesker hvad der egentlig ligger bag sådan en arbejdsdag!

4 timers arbejdsuge

Anonym sagde ...

De 375 timers forberedelse gives til alle. Underviser du to timer og har resten af timerne på skolebiblioteket, så får du stadig 375 timer i forberedelse.
Man får samme forberedelse for at undervise 3. klasse i billedkunst som for at undervise 9. klasse i dansk, selvom det ene indebærer at rette stile, diktater og opgaver samt at gøre eleverne klar til prøve. Det er jo helt galt.
Overenskomsten burde også differentieres efter klassetrin. Det kræver ikke det samme- hverken hvad angår almen forberedelse eller rettearbejde - at have en 1. klasse eller en 9. klasse til matematik.
Når der differentieres i så høj grad mellem undervisningstimer og løn mellem gymnasiet og folkeskolen, så burder der også differentieres mellem folkskolens niveauer...

Tilføj en kommentar