tirsdag, januar 30, 2007

Ingen kære mor

Kvinder, I må til at interessere jer lidt for politik. Det nye forslag til forældremyndighedslov er en katastrofe, som I skulle tage at sætte jer ind i. Og gerne afværge. Men det gør I nok ikke. For I tror, det er løgn.

Fraskilte fædre har i de seneste år været vældigt udfarende med anklager mod den nuværende praksis i forbindelse med forældremyndighed og samvær. Ikke mange har modsagt dem. De fleste nogenlunde lykkeligt samlevende forældre har andre ting at tænke på. Berlingskes Opinion, der normalt modstiller to forskellige synspunkter, måtte da også ty til at bringe to ens forleden, da emnet var oppe.

Kristoffer Rønde Møller lagde ud med nogle antagelser om, at fraskilte fædre ”lever med umyndiggørelse og chikanerier fra hævngerrige mødre”, der får ”frit spil”, eftersom statsforvaltninger og dommere mener, at ”børn hører til hos deres mor”. Han anfører, at statsforvaltningerne er fulde af kvinder, og ord som børnesagkyndige og barnets tarv sætter han i gåseøjne. Han udfordres af Kim Lindgreen, der siger nogenlunde det samme: Statsamterne og dommerne er ”ikke klædt på til at varetage barnets tarv”. Forældremyndigheden har alene har været tildelt ”på grundlag af mors køn”.

Kunne man virkelig ikke have fundet nogen, der ville modsige dem? Andre parter må vel have snakket sig varme i forbindelse med den nye forældreansvarslov. Den kan vel ikke alene være baseret på fraskilte fædres perspektiv?

Samtlige partier i Folketinget bakker op om det nye lovforslag og man hævder i
den politiske aftale, at det baserer sig på den 359 sider lange betænkning nr. 1475, ”Barnets perspektiv”, som et ekspertudvalg har forfattet. Men når man ser nærmere efter, viser det sig, at de politiske partiers forslag til Forældreansvarslov går stik imod betænkningens udkast til Forældremyndighedslov (p. 263).

Børns vilkår fremhæver i deres
høringssvar, at den oprindelige hensigt med at revidere forældremyndighedsloven var at styrke børneperspektivet og børnenes rettigheder. Det er imidlertid ikke børnenes bedste, der er den røde tråd i lovforslaget, men tvært imod ”et ønske om at tilgodese voksenrettigheder” og ”få indført fuldstændig ligestilling mellem begge forældre”. Man skriver også, at man ”ikke kan genfinde de ellers velunderbyggede anbefalinger fra udvalget”. Hvad er der sket?

Hovedpunkterne i lovforslaget fremgår af
Familiestyrelsens hjemmeside:

=> Et faderskab medfører automatisk fælles forældremyndighed, hvis forældrene har delt bopæl inden for de sidste 10 måneder inden fødslen. Som det fremgår af en
uddybning af lovforslaget (p. 3), skal selv spædbørn kunne udleveres til samvær flere gange om ugen, uanset hvor perifer forbindelsen er mellem far og mor.

=> I retten skal der idømmes fælles forældremyndighed, medmindre tungtvejende grunde taler for andet. Den forbindelse, der tidligere var mellem indsats som forælder og sandsynligheden for at få forældremyndigheden er altså som udgangspunkt visket ud. Det har ikke længere betydning, om man tager lange barsler, går på deltid og er børnenes foretrukne. I betænkningen anbefaler et flertal på 12, at der indføres ”en adgang til i undtagelsestilfælde at dømme til fælles forældremyndighed” (p. 151), men altid baseret på en konkret vurdering af situationen, aldrig for at dele sol og vind lige mellem forældrene. Et mindretal på 3 er helt imod tvungen fælles forældremyndighed. Lovforslaget ignorerer betænkningen.

=> Samværsforældre kan genrejse gamle sager for at få del i forældremyndigheden. Enhver kan forestille sig effekten af, at mange hjem på ny skal gennem forældremyndighedssager med stress, angst og strid til følge. Betænkningen nævner ikke noget om, at alle gamle forældremyndighedssager skal kunne genoptages. Hvem kan have fået den ide?


=> Halvdelen af transportudgifterne i forbindelse med samvær skal som udgangspunkt dækkes af bopælsforælderen. I betænkningen (p. 30) lyder det mere forsigtigt, at man godt kan anbefale ”en vis lempelse af praksis”, så man ”efter konkret skønsmæssig vurdering” kan lade bopælsforælderen sørge for ”en del af barnets transport”. Lovforslaget går hele vejen.

=> Forældrene skal kunne idømmes tvungne deleordninger, altså samværsordninger, hvor barnet er lige meget hos hver forælder. Det kan ifølge bemærkningerne til lovforslaget ske i de ”særlige tilfælde” (?), hvor far, mor og børn har boet sammen i en årrække inden samlivsophævelsen. Det gælder vel langt hovedparten. I betænkningen (p. 32) udtaler et flertal på 13, at deleordninger kræver så stor positiv kontakt mellem forældrene, at de kun kan gennemføres frivilligt. Et mindretal på 2 er derimod for. Alligevel presser man tvungen deleordning igennem.

Der er en lille hale til den paragraf. Tvungne deleordninger har konsekvenser for børnebidrag og div. offentlige ydelser. I de sidste linier af den politiske aftale lover man da også, at man vil se nærmere på delte familiers økonomi i relation til disse nye regler. Tilværelsen som halvtidsforælder bliver uden børnebidrag ifølge et §20-svar fra familieministeren til Dansk Folkeparti. Det bliver nye tider. Eller er vi i grunden på vej tilbage?

=> Flytninger kan være en anledning til at genrejse sager om forældremyndighed, samvær og bopæl, og man skal derfor give besked 6 uger inden flytningen. Et mindretal på 3 medlemmer af Betænkningsudvalget anbefaler, at reglen indføres, mens et flertal på 12 er imod (s. 160). Lovforslaget gennemfører alligevel.

=> Der skal være en mere effektiv tvangsgennemførelse af samvær. Heroverfor anbefaler betænkningen (p. 36), at man bevarer de skånsomme regler for, hvornår man tvangsfuldbyrder samværet med fogedens hjælp. Netop på dette punkt bør man lade barnets ønske have større indflydelse, lyder det. Lovforslaget går stik imod denne anbefaling.

=> Forældrenes vilje til at samarbejde skal forbedres gennem trusler om tab af forældremyndighed. Børns vilkår kritiserer, at man kun har blik for samværsforælderens rettigheder, og at man slet ikke beskæftiger sig med, at bopælsforælderen også kan tænkes at optræde som barnets advokat. Vi taler jo om børn helt ned til 4 måneder. I lovforslaget opererer man systematisk med bitre og hævngerrige ekskoner, der skruppelløst og anledningsløst ødelægger forbindelsen mellem far og børn.

Ovenstående nyskabelser har strid modvind i såvel betænkningen som i Børns vilkårs høringssvar. De udgør derimod med stor nøjagtighed Foreningens Fars mærkesager. Har en flok fraskilte mænd virkelig haft held til at kapre forældremyndighedslovgivningen fra et forvirret, konservativt familieministerium? Mens resten af Danmark har været så uinteresseret, at man ikke engang kunne finde to forskellige synspunkter til Opinion?

Kun fire punkter i lovforslaget har opbakning i betænkningen: bedre orientering til samværsforælderen, samvær med bedsteforældre o.a., bedre begrundelser for afgørelser. Endelig giver betænkningen fuld opbakning til det, der angiveligt er det bærende princip i den nye lov, nemlig at alle børn fremover inddrages i sagerne. Dette punkt er Foreningen Far til gengæld meget utilfreds med i sit høringssvar. Små børn er jo utilregnelige, mødre er manipulerende og børnesagkyndige er subjektive. Af hensyn til barnets perspektiv vil Foreningen Far væk fra barnets perspektiv.

Essensen af loven er, at mødre er manipulerende og hævngerrige væsner, der skal have det på den hårde måde for at opføre sig ordentligt. Ingen offentligt ansatte kvindemennesker skal vurdere fars forældreevne. Afgørelserne skal træffes i de små hjem, og mor skal ikke kunne vide sig sikker mht. børn eller økonomi. Der kræves samarbejde i stort og småt, hvorfor konfliktpotentialet er øget betydeligt. Sagerne kan tages op igen og igen. Bopælsforælderens økonomi forværres systematisk og i en salomonisk uvisdom, der kendetegner hele forslaget, har man vurderet, at flere børn bør slæbes af sted af fogedretten. Jeg kan ikke føle mig overbevist om, at folketingets politikere har overblik over den drejning, forslaget har taget. Det er en klar ommer.

PS: Måske sidder der en enkelt kvinde derude og overvejer en anonym sæddonor? Så skynd dig. En af de få mærkesager, som Foreningen Far endnu ikke har under gennemførelse er, at enhver form for insemination og adoption til enlige forældre skal være forbudt. Der er skam tænkt på det hele.

63 kommentarer:

Henrik Hansen sagde ...

Bravo Ulla synes det er meget sober gennemgang af det lovforslag. Jeg har også fuldt processen lidt og jeg må sige, at alle de anker du rejser i forhold til lovforslaget måske pånær den med flytninger ( at skulle give besked 6 uger inde flytning vil i de fleste tilfælde ikke give problemer), er jeg fuldstændig enig med dig.
Mener også at den samlet lovpakke vil give langt flere konflikter.


Og Ja vær meget opværksom på hvem du avler dine børn med og brug evt. Ullas forslag.

Vi bliver aldrig enige om i vurderingen af truslen fra islam, det multikulturele samfund mv. men her kan vi godt mødes også selvom jeg ikke kan læse mellem linierne

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Det var da dejligt at høre, Henrik. I dette indlæg ér der heller ikke noget mellem linierne, så det er så nemt :-)

Anonym sagde ...

Jeg er opvokset hos en mor, der fik forældremyndigheden.

På trods af at jeg var mere knyttet til min far.

På trods af at min mor var psykisk ustabil.

På trods af at hun i 30 år førte krig mod min far.

På trods af at hun obstruerede samvær med min far.

Min mor var ansat i det sociale sytem og en af systemts egne.

Min far var først militærmand senere privat ervhversdrivende og havde ikke de rigtige meninger.

Jeg synes loven giver en række forbedringer og måske kan sikre at ikke flere drenge bliver omklamret af kvinder og kvindeholdninger.

Måske er kvinder bedre til at sørge for mad og rent tøj, men de dur ikke til at give drenge gode oplevelser og udfordringer.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Jeg forstår sagtens dit argument. Selvfølgeligt skulle du have boet hos din far. Men den nye lov løser ikke problemet. Ifølge den nye lov vil dine forældre som udgangspunkt blive idømt fælles forældremyndighed. Der ville være lagt op til endeløse diskussioner mellem din far og mor - om dig.

En oplagt løsning ud fr aden nye lov ville være en deleordning, hvor du skulle flytte frem og tilbage mellem de to. Ingen af dem ville modtage børnebidrag, fordi de deler udgifterne til dig. Kan du ikke se det kaos for dig?

Hvis din mor kun fik samværsret, så skulle du og din far pålægges udgifter til transport, og hun ville have ret til at genoptage hele sagen, hvis I flyttede.

Hvis din far modsatte sig at udlevere dig til hende, fx fordi du var bange, så kunne det bruges imod ham, fordi han dermed ikke var samarbejdsvillig. Det ville være lettere for din mor at få dig hentet med fogedens hjælp. Etc. etc. Denne lov gør systematisk bopælhjemmets vilkår værre.

Gik man derimod tilbage til betænkningens lovforslag, så rummede loven gode elementer: at blive bedre til at lytte til børnene. Og dermed bedre til at vælge den rette til at have forældremyndigheden. Det er det problem, der skal løses. Ved at lytte meget mere til barnet.

Dette lovforslag gør os ikke bedre til at vælge den hovedansvarlige forælder. Man deler bare forældremyndigheden og går derved helt væk fra, hvem der er den bedste til at varetage barnets tarv. Jeg mener, at det er sådan en falliterklæring, at Foreningen Far har ønsket det netop sådan. men det er jo den eneste måde, hvorpå en bedre og en dårligere forælder kan få lige ret over barnet.

Anonym sagde ...

Ja,

desværre lever vi i et samfund hvor kvinder og mænds interesser ofte spilles ud mod hinanden.

Hidtil har staten da blot rent taget kvindernes side.

Hvis det er ved at ændre sig, er det kun godt.

Hvad sæddonering angår, vil jeg opfordre alle mænd til at afstå fra denne dekadente og egoistiske adfærd.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Staten har ikke taget kvindernes side. Hvis din kone kun tager 14 dages barsel, mens du tager et halvt år, og hvis det er dig, der ligger vandret i luften for børnene, mens mor i bedste fald er hjemme ved spisetid, så kan du være stensikker på, at du får forældremyndigheden.

Ligesom det ikke er uden grund, at mænd sidder på de højtlønnede jobs og de gode bestyrelsesposter, er det heller ikke uden grund, at mor oftest får forældremyndigheden.

Hvis man gerne ville have farmand mere på banen i forhold til børnene, så burde man da netop holde fast i, at ens forældreindsats har konsekvenser.

Omtalen af loven er fuld af floskler. Hovedflosklen er, at "barnet har ret til begge forældre". Det betyder ikke, at barnet nu er beskyttet mod skilsmisser, eller at barnet har ret til samvær med begge forældre. Det har det ikke. Nej, barnet har såmænd bare ret til, at dets forældre deler forældremyndigheden. Man behøver ikke være et geni for at kunne høre, hvor hult det lyder. Det er ikke engang en ret, for rettigheder kan man afstå fra.

Er det ikke et problem, at samtlige forældremyndigheder i landet vil kunne genoptages med den nye lov? Forældremyndighedssager er mareridt, det ved enhver.

Er det ikke et problem, at den nye lov giver os flere tvangsgennemførelser af samvær? Hvem kan finde på at foreslå sådan noget?

Er det ikke et problem, at bopælshjemmet aldrig vil kunne få ro og fred, fordi samværsforælderen skal godkende alt fra udlandsrejser over navlepiercinger og aborter til skolevalg? Forestil dig al det kævl. Altid en grund til at ringe på døren. Og man må pænt servere kaffe, ellers er man ikke samarbejdsvillig, og det kan true ens forældremyndighed og status som bopælsforælder.

Og hvilket hykleri, at man vil tvinge forældrene til samarbejde, men ikke engang kan indføje en passus om, at mor er til stede, når far har samvær med spædbørn? Var det for meget?

I øvrigt vil mange kvinder slet ikke have råd til at forlade manden ved udsigt til en tvungen deleordning, hvor hun ikke får børnebidrag. Hun vil ikke have råd til et hjem, hvor der er plads til børn. Så må hun blive. Jeg ved ikke, om det er eller andet sted er en del af planen? Så ville da da komme lidt konsekvens i snakken om, at børn har ret til to forældre.

Jeg sendte i øvrigt dele af indlægget til samtlige politikere i folketinget i går. Allerede nu ser det ud til, at de svarer ret samvittighedsfuldt, det er faktisk overraskende og meget positivt, synes jeg. Jeg sendte nemlig også dette indlæg som kronikforslag til Berlingske allerede forrige mandag. De har ikke sendt så meget som en autoreply, så det kunne jeg da have sparet mig.

Anonym sagde ...

Der er ingen "KÆRE MOR"?
Der er ingen "KÆRE FAR"?
Der er ingen "KÆRE BØRN"?
Der er ingen "KÆRE OS"?
Der er ingen "KÆRE SKILSMISSE"?
Skal MIT barn, bare være en andens, også?
MIT, MIT, MIT, MIT?
DIT, DIT, DIT, DIT?
PAPBØRN.
Har selv, været igennem Møllen, SKILSMISSE.
Her var der TRE BØRN.
Det er der stadig.
Børn, har en MOR, og en FAR.
SKILSMISSEBØRN har også.
SKILSMISSE,
er kun skabt af VOKSNE BØRN,
nemlig OS.
Min X, elsker vores, BØRN.
Min X’s X, det er mig, gør også.
Vores BØRN elsker os.
Trods Alt det med X og X.
Ikke alle, har det så godt, med for meget trods.
For meget, jeg vil have, det hele MENTALITET.
Noget, man ikke kan få, men har i forvejen.
Noget, som BØRN, der vokser ud af HÆNDERNE på os.
Nyd dem, inden det er for sent, MOR og FAR.

Anonym sagde ...

Du har helt ret Ulla.

Jeg finder det interessant at børn kun har ret til begge forældre når farmand gider det....for hver gang der er en "hævngerrig" mor, der obstruerer samværet med far, er der 10 desperate mødre, der ikke kan få far til at interessere sig for deres børn. Resultatet af denne nye lov er at hvis far gider være far, så får han det hele, hvis han ikke gider - jamen så skrider han da bare....Vi er (i fin tråd med det snarligt dominerende islamiske værdisæt) reduceret til at være føde maskiner.

Mit råd er ligesom dit; i ramme alvor: Hvis I vil være sikre på at få lov til at tage jer af jeres børn, så få dem alene.
Og selvom foreningen Far skulle ha held til at trumfe en lov mod dette igennem, så vil der være andre muligheder, især nu hvor EU visker landegrænser ud med tiltagende hast. Der vil altid være lande hvor man godt må...

Kimpo sagde ...

"Essensen af loven er, at mødre er manipulerende og hævngerrige væsner, der skal have det på den hårde måde for at opføre sig ordentligt. Ingen offentligt ansatte kvindemennesker skal vurdere fars forældreevne. "

Det lyder som en rimelig beskrivelse af tidens veluddannede feminine egoister.

Ideen med at dele ansvaret midtover er dog lidt for salomonisk for mig. Kvinder er oftest bedst når barnet er lille, faderen tager revanche senere, siges det. Alene det gendriver idéen.

Men med den feminiserings af samfundet og i særdeleshed udannelses- og opdragelsessektoren vi har været vidne til de seneste 40 år, er det udemokratisk at lade fx. psykologstanden få det afgørende ord.

Jeg har intet godt svar på dilemmaet, andet end at man tilstræbte følgende GENERELLE MØNSTER: Kvinden skulle typisk kunne få børn under en vis alder under forudsætning/forventning om at hun fandt en ny mand inden børnene blev for store.

Din idé om at købe billig sæd afslører den negative indstilling mænd som er så udbredt hos akademikerkællinger. Mon det var en joke?

Anonym sagde ...

Hvis man bare kunne få mænd til at deltage?
Ja, på KVINDENS PRÆMISSER, og ikke andet?
Ligeberettigelse, KVINDER, ligeberettigelse?
Det TÅLER I JO IKKE,
når det kommer til STYKKET,
det HØRES tydeligt.
For SER I, I ved ikke, hvad LIGEBERETTIGELSE ER.
Som I TER JER, når der skal DELES, ”LIGE OVER”.
80/20 reglen.

Anonym sagde ...

Jeg er ikke, en DUM mand, Kvinder?
Jeg er, et MENNESKE, som Jer?
KVINDER TAL PÆNT OM OS?
JEG ER IKKE EN SÆDDONER?
Jeg er FRASKILDT nu.
ER 100% FRI.
FRI FOR 80/20 REGLER.
Mine børn, elsker både mor, og far.
100%;100%;100%;100%;100%;100%;100%;ikke 80/20;80/20;80/20;UFRIHED.

Anonym sagde ...

X konen,
kommer til børnefødselsdag (fælles),
hos X manden.

Hun går lidt rundt,
og SNUSER,
i det tidligere FÆLLES HJEM.

Hun siger i fornærmet tone:

Nå,
nu kan Du da godt gøre rent, var??

Hvortil han tørt svare:

Selvfølgelig,
hvad TROEDE DU, da??

Intet svar:

Andet et FNYS,
og en hovedrysten.

Velsagtens over,
at tiden med 80/20 reglen,
nu var helt brudt.

100% rent VALO????

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Meningmand, du skal holde op med det klynkeri. Mænd og kvinder ér ligeberettigede, og det er glimrende. Forskellene i deres liv er ikke primært forårsaget af, at de bliver forskelsbehandlet, men af at de handler forskelligt. Valg har konsekvenser (det har det så ikke i den nye lov, men det har det normalt).

Lad dog folk vælge deres livsbaner i frihed og accepter, at så falder chefstillingerne, bestyrelsesposter og forældremyndigheder altså nogenlunde herefter.

Vi har mulighed for, at par kan indrette sig anderledes, og når de gør det, så sker retfærdighed fyldest. Hvad mere kan du ønske dig?

Anonym sagde ...

Det var ikke fra en klynker.
Jeg har det fint.
Har selv valgt, hvor jeg nu står, med frie valg.
Ønsker mig ikke mere.

Så, måske Ulla, er vi Enige?

Men, nogen ønsker sig mere,
end de nogensinde retfærdigvis kan få.
Med regler.
Allerhelst med særregler for Kønnet.
Først, som det svage køn, dernæst som det stærke.
Helt uaksestable vilkår.
Ser du, det er klynk, i fuldt flor.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

OK, meningmand :-)

Anonym sagde ...

Ifølge den gamle lov var der fælles forældremyndighed som udgangspunkt. Men den ene - typisk BF og moderen kunne ophæve den uden nogen form for saglig begrundelse.

Efter den nye lov kan der dømmes eneforældremyndighed hvis der er saglige grunde.

Klar forbedring.

Efter det gamle regelsæt kunne der gives samvær på 6/8, 5/9 eller andet, men ikke 7/7 selvom Statsamtet fandt at dette var det bedste for barnet.

Nu vil loven ikke længere afskære Statsforvaltningerne fra dette.

Efter det gamle reglesæt kunne BF unden videre flytte trods fælles forældremyndighed og omfattende samvær.

Dette vil BF som udgangspunkt stadig kunne.

Efter det gamle regelsæt ville BF kunne flytte og SF skulle betale alle transportomkostninger, selvom flytningen er en disposition BF foretager sig.

Efter det nye regelsæt skal SF i disse tilfælde stadig betale halvdelen af transportonkostningerne, selvom det er BF der flytter.

Det er rart at politikerne for en gang skyld tænker sig om og ikek er i lommen på Børns Vilkår *SIC* eller Børn og Samvær *Endnu mere *SIC*

Anonym sagde ...

En anden tinmg Ulla Nørtoft glemmer er at BF modtager ALLE offentlige tilskud. Dvs. Børnechecken, ordinært og extraordinært børnetilskud. Disse er indkomstuafhængige.

SF modtager INGEN tilskud.

BF skal nok betale for daginstitutionspladser, men selv ved større indkomster er der delvist fripladser.

I mange tilfælde vil BF have overskud inden dennes forsørgelsespligt starter. Dertil kommer der at SF skal betale bidrag stort set altid, uanset at denne opfylder sin forsørgelsespligt.

Bemærk at barnet eller børnene skal have to hjem, så udgifterne til bolig er lige store for begge forældre. Det samme gælder ferier og legetøj osv. BF har så en forholdsmæssig større udgift tiltøj og underhold, men ellers er udgifterne de samme.

Måske er det således at Ulle Nørtoft Thomsen ønsker at fratage barnets dets far ?

Jeg kan oplyse at i min skilsmisse truede xsen allerede fra første dag med en sag om forældremyndigheden hvis ikke jeg makkede ret og fulgte hendes ord i hver en sag om skilsmissen.

Jeg kunne ikke andet pga det oldgamle system.

Godt at der endelig kommer retssikkerhed på det her område og at mors ord som udgnagspunkt ikke er det bedste.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Ifølge den gamle lov var der fælles forældremyndighed som udgangspunkt. Men den ene - typisk BF og moderen kunne ophæve den uden nogen form for saglig begrundelse.

=> Det passer jo ikke. Den saglige begrundelse for at gå i retten og dermed ophæve den fælles forældremyndighed var og er, at forældrene er gået fra hinanden og ikke kan enes om børnene.

Efter den nye lov kan der dømmes eneforældremyndighed hvis der er saglige grunde.

=> Det er også en tilsnigelse. Der kan kun idømmes eneforældermyndighed, hvis der foreligger tungtvejende grunde (§11). Hvad kan det være for grunde? Bemærkningerne til loven nævner vold og misbrug. Der skal lidelser på bordet, og det er bopælsforælderen, der skal bevise for retten, at barnet lider. Og så er der yderligere den finesse, at loven udtrykkelig nævner samværschinane (altså et meget subjektivt begreb) som grund til at give den ANDEN forælder forældermyndigheden. Det kan jo ende i Kafkaske mareridt, hvor enlige mænd og kvinder ikke kan beskytte deres børn og sig selv mod den anden forælder uden netop derigennem at risikere, at han/hun får forældremyndigheden.

Efter det gamle regelsæt kunne der gives samvær på 6/8, 5/9 eller andet, men ikke 7/7 selvom Statsamtet fandt at dette var det bedste for barnet.

Nu vil loven ikke længere afskære Statsforvaltningerne fra dette
.

=> Er det nogensinde bedst for barnet at tvinges til delt bopæl mellem to forældre, der ikke selv ønsker det og kan samarbejde om det? Eller er det bare bedst for Foreningen Fraskilt Far, der gerne vil slippe for at betale børnebidrag? Med 7/7 ordning frafalder børnebidraget jo netop.

Efter det gamle reglesæt kunne BF unden videre flytte trods fælles forældremyndighed og omfattende samvær.

Dette vil BF som udgangspunkt stadig kunne.


=> Nu kan ens status som bopælsforælder tages op igen, når man flytter. Man kan altså ikke flytte uden at risikere at miste barnet.

Transportudgifterne skulle man se på, det mener jeg er rigtigt. Lige så vel som der er andre positive sider ved den nye lov, frem for alt, at barnet bliver spurgt og inddraget i langt højere grad.

Det er rart at politikerne for en gang skyld tænker sig om og ikek er i lommen på Børns Vilkår *SIC* eller Børn og Samvær *Endnu mere *SIC*

=> Det er til gengæld et faktum, at den nye lov stort set udelukkende er et produkt af Foreningen Fars ønsker. Hvilket er tåbeligt. Man tilsidesætter juridiske, pædagogiske og psykologiske eksterter (altså ikke bare Børn Vilkår, men de erfarne og vidende eksperter, som har skrevet den 359 sider lange betænkning). Af alle mennesker baserer man sig på de mest konfliktramte og konfliktfikserede: Foreningen Far. Der i øvrigt bruger en masse forkortelser, jeg ikke kender til, eftersom jeg selv er nogenlunde lykkeligt samlevende med mine tre børns far og aldrig har set et statsamt indefra. Men jeg kan genkende et skruppelløst hykleri, når jeg ser det.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Måske er det således at Ulle Nørtoft Thomsen ønsker at fratage barnets dets far ?

Nå da??!!

Det kunne jeg ikke drømme om.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Og husk nu: loven er ikke vedtaget endnu. Den er under behandling. Man kan give sit besyv med frem til midt i marts.

Jeg har som sagt sendt dele af ovenstående indlæg til samtlige politikere i folketinget. Det indgår nu i sagsbehandlingen og ligger her:

http://www.ft.dk/?search=ulla+n%F8rtoft+thomsen&l=Samling=20061&l=Samling=%2D

Anonym sagde ...

Altså...selv med fripladser o.l er det ikke en overskudsforretning at ha' børn skulle jeg hilse og sige..

Jeg er alene med 3, heldigvis fra før det blev moderne at Far pine død skulle være den bedste i verden, uanset hvad han ellers måtte finde på.

Fakta er at i langt de fleste familier derude, er det mor der tager sig af børnene. For mødre er det børnene først, så faren og til sidst mor selv. For far er det altså stadig typisk job/squash/tennis/fodbold/gutterne....og så et sted dernede kommer børnene der vist bare skal være hentet inden børnhaven lukker kl 17.30.

Spørger man børnene rangerer far et sted under hunden på listen over hvem der fylder i deres hverdag....og det er til trods for mors desperate indsats for at få ham til at interessere sig for dem.
Det er stadig hverdag hos langt størsteparten af almindelige kernefamilier derude.

Iøvrigt er det morsomt at tænke på at konstruktionen far-mor-børn, som i dagens DK bliver opfattet som det eneste naturlige, er en konstruktion der har en beskeden udbredelse både historisk og geografisk. Set i det store perspektiv er far altså en ret perifer figur, og at man har nødig at bruge så mange kræfter på at cementere hans rettigheder, understreger blot hvor konstrueret det er.

Anonym sagde ...

Jeg bemæker at Ulla NT stædigt undgår at forholde sig til min kommentar. Måske skyldes det at min anklage var sand: Ulla opfordrer faktisk kvinder til at gå efter en billig sæddoner fremfor en levende mand med besværlige rettigheder.

Når det ligner en feminazist, og lugter som en feminazist, så ER det nok en..

Så må man ellers håbe at Ullas rabiate feminisme ikke helt overtager partiet Venstre, sådan at DF bliver eneste tilbageværende parti der ikke er decideret mandefjendsk. Desværre arbejder tiden vist for Ullas veninder m/k.

Anonym sagde ...

"Det passer jo ikke. Den saglige begrundelse for at gå i retten og dermed ophæve den fælles forældremyndighed var og er, at forældrene er gået fra hinanden og ikke kan enes om børnene."

Nej. Fælles forældermyndighed er et begreb møntet på den situation at folk bliver skilt. Det er netop en rettesnor for folk der er i en situation hvor man ofte er uenige. For at ophæve denne anvisning, er det ikke nok at henvise til situationen selv.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Du har altså et temperamentsproblem, Kimporator:

http://suzyhangaround.blogspot.com/2007/02/hvis-mennesker-var-som-de-burde-vre.html

Men jeg må jo hellere svare dig: Jeg havde ikke forstillet mig, at den skulle være billig. Jeg havde forestillet mig, at den skulle være gratis.

Og var det så en joke eller var det ikke en joke? Det er jo altid begge dele, ikke. Ellers er det jo ikke sjovt.

Anonym sagde ...

Du afslører jo dig selv Ulla Nørtoft Thomsen.

"Det passer jo ikke. Den saglige begrundelse for at gå i retten og dermed ophæve den fælles forældremyndighed var og er, at forældrene er gået fra hinanden og ikke kan enes om børnene."

Nej, dette er netop ikke en saglig begrundelse, idet du fokuserer på de voksnes indbyrdes samlivsbrud.

Jeg skrev at efter de nye regler skal der saglige grunde til at ophæve den fælles forældremyndighed, du skriver så herefter:

"Det er også en tilsnigelse. Der kan kun idømmes eneforældermyndighed, hvis der foreligger tungtvejende grunde (§11). Hvad kan det være for grunde? Bemærkningerne til loven nævner vold og misbrug. Der skal lidelser på bordet, og det er bopælsforælderen, der skal bevise for retten, at barnet lider. Og så er der yderligere den finesse, at loven udtrykkelig nævner samværschinane (altså et meget subjektivt begreb) som grund til at give den ANDEN forælder forældermyndigheden. Det kan jo ende i Kafkaske mareridt, hvor enlige mænd og kvinder ikke kan beskytte deres børn og sig selv mod den anden forælder uden netop derigennem at risikere, at han/hun får forældremyndigheden."

Naturligvis skal der være en mulighed for at ophæve den fællesforældremyndughed, såfremt der er grunde der taler for dette. Men i modsætning til før, så skal der foreligge forhold der begrunder dette.

Som du selv afslørede før, skulle der med de gamle regler ikke nogen begrundelser for til at ophæve den fælles forældremyndighed.

BF - typisk moderen - skulle blot for sin advokat til at skrive til retten, og i de fleste tilfælde var det også staten og dermed skatteyderne der skulle betale hendes sagomkostninger, da hun kunne opnå fri proces.

Du skriver så om samvær.

"Er det nogensinde bedst for barnet at tvinges til delt bopæl mellem to forældre, der ikke selv ønsker det og kan samarbejde om det? Eller er det bare bedst for Foreningen Fraskilt Far, der gerne vil slippe for at betale børnebidrag? Med 7/7 ordning frafalder børnebidraget jo netop."

Ved du overhovedet hvad du skriver om eller sætter du dig bare ned og udgyder en hel masse vrøvl fordi en eller anden sag 'tænder dig' ?

Hvis forældrerne ikke kan blive enige om samværet, så skal Statsforvaltningen træffe afgørlse herom. Samværet afhænger af barnets alder og relationer. Der kan gives fra intet til 6/8.

Men der kunne ikke gives en 7/7 ordning, selvom Statsamtet vurdererde at det var til barnest bedste. Dette var udelukkende begrundet i græsendragningen mellem begrebet BF og samvær.

Denne tåbelige juridiske spidsfindihed fjernes nu, hvilket ingen med saglig begrundelse kan indvende noget mod. Alligevel har Viggo Bækgaard og hans slæng harcelereceret mod netop dette her.

Hvorfor kalder du Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre, for "Foreningen Fraskilt Far"

Det er bemærkelsesværdigt at disse lobbyorganisationer, der tjener godt på deres image har været så fjendske overfor at give børn rettigheder til samvær og to forældre.

Børns Vilkår har endda gået ind for at singel kvinder skal have adgang til insimination. Igen et hensyn til egoistiske voksne og deres behev.

Det samme ser man i betænkningen hvor BF's karriere sættes over samværet.

Ulla Nørtoft Thomsen skriver:

"Nu kan ens status som bopælsforælder tages op igen, når man flytter. Man kan altså ikke flytte uden at risikere at miste barnet.

Det var ikke det som der først blev lagt op til, men såfremt det nu fremgår af loven, er det er klart retssikkerhedsmæssigt fremskridt.

Hvis BF f. eks. vælger at flytte til den anden ende af landet, vil det i praksis betyde at samværet reduceres til et minimimum - blot pga BF's despositioner.

Omkring transportomkostninger, bør de naturligvis pålægges den der flytter. Bor begge forældre i Odense og flytter SF til København, skal udgifterne naturligvis kun udreddes af SF og ikke deles. Det samme gælder omvendt hvis det er BF der flytter.

Flytter begge skal udgifterne beregnes ud fra meromkostningerne ift udgangspunktet ved skilsmissen.

Du skriver:

"Det er til gengæld et faktum, at den nye lov stort set udelukkende er et produkt af Foreningen Fars ønsker. Hvilket er tåbeligt. Man tilsidesætter juridiske, pædagogiske og psykologiske eksterter (altså ikke bare Børn Vilkår, men de erfarne og vidende eksperter, som har skrevet den 359 sider lange betænkning). Af alle mennesker baserer man sig på de mest konfliktramte og konfliktfikserede: Foreningen Far. Der i øvrigt bruger en masse forkortelser, jeg ikke kender til, eftersom jeg selv er nogenlunde lykkeligt samlevende med mine tre børns far og aldrig har set et statsamt indefra. Men jeg kan genkende et skruppelløst hykleri, når jeg ser det. "

Du snakker om noget du ikke ved.

Både Børns Vilkår og Børn og Samvær har gennem årevis være lobbyvirksomheder der basserer deres virkelighed på familier med misbrug og vold. Første forening er en lobbyorganisation der tjener på dets arbejde.

Selv i betænkningen blev det foreslået at der ikke længere pr automatik skulle frakendes FFM.

Bemærk også at du i starten af dit indlæg skriver "Kvinder" ..ikke mødre eller forældre.

Omkring din kommentar til at ALLE eksperter mm. går imod reformen er dette heller ikke korrekt. Betænkningens deltagere afspejler blot det nuværende hieraki med interesse organisationer og interesser.

Jeg vil opfordrer mødre og færdre til at støtte op forbedringerne og det fremskridt der ligger i reformen, så reaktionære som ULT og Børns Vilkår ikke skal skade børnene mere end de i forvejen er blevet.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Jeg synes ikke, at du føjer så meget nyt til sagen. Men jeg noterer, at du først forsøgte at beskylde mig for at ville adskille børn og fædre. Da du så fandt ud af, at jeg er slet ikke er skilt, hævder du at dét diskvalificerer min argumentation.

Men måske skulle I kalde jer Foreningen Barn, hvis det slet ikke er fars, men barnets tarv, I arbejder så hårdt for. Og I er vel at mærke helt alene om det, eftersom alle eksperter er partiske og alle børneorganisationer i virkeligheden er MOR-organisationer.

Jeg bliver altid lidt mistænkelig over for folk, der er i konflikt med for mange. Foreningen Far stoler ikke på børnene, på mødrene, på psykologerne, på Statsamterne, på den hidtidige lovgivning, på jurister eller pædagoger... ALLE andre tager fejl. AL hidtidig praksis har været forkert. Men NU skal en lille indbrændt minoritet af Fraskilte Fædre, der Hader deres Børns Mor (FFHBM) fortælle resten af verden alt om barnets tarv.

Min opfattelse er, at I er alt for dybt involvere i jeres egne sager til at I kan vurdere tingene fra oven. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan jeres giftige verdensopfattelse kan have fået så stor gennemslagskraft.

Selvom Foreningen far ikke praktiserer børnebortførelser længere, synes jeg egentlig ikke, at I har fjernet jer så meget fra jeres skruppelløse grundlag fra dengang Kuno Christiansen stiftede Foreningen i 1970. Man planlagde 75 børnebortførelser, men mødrene gik i mange tilfælde under jorden. 12 børn blev dog bortført og så aldrig deres mor igen. Mødrehadet og den helt skruppelløse fokusering på egne ønsker synes stadig at være et bærende princip i Foreningen Far. Og nu også i det nye forslag til forældremyndighedslov.

Anonym sagde ...

Hvem taler du til Ulla Nørtoft Thomsen?

Jeg er ikke medlem af nogen foreninger.

Er du ansat i Børns Vilkår?

Du fortsætter med dine grundløse spekulationer og forholder dig slet ikke til hvad jeg skriver og de problemstillinger der lægger på området.

Du kommenterede slet ikke spørgsmålet om samvær.

Omkring forældremyndighed, kommenterede du blot at den ophæves som følge af skilsmissen. Hvor er barnets tarv der ? At det bedst varetages af mor ?

Måske fordi du ikke aner hvad du snakker og debatterer om.

Skal samvær træffes frivilligt, eller er omfanget at dette op til BF's vilje?

Du er stort set kun fokuseret på Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre.

Omkring reformen så overser du at der er mange der har kritiseret den nuværende lovgivning. Der vil altid være noigen der forvarer de gamle rgeler, når der skal reformeres.

Muligt at reformen ikke er vidgående nok, men hvis du vil debattere, så forhold dig til de kommentarer du får, og undgå personfnidder.

Kimpo sagde ...

Sikken en gang insinuationer Ulla NT disker op med overfor en anonym muligvis fraskildt far. Det glæder mig at nogen med forstand på sagerne alligevel kom på banen.

Mht til mistilliden til det eksisterende, så kan det næppe have undgået Ulla NTs opmærksomhed at kvinder og feminisme har indtaget institutionerne og dermed magten i bred forstand. Mænd har længe været meget svagt stillet i mødet med systemerne, og selvom fru NT finder det komisk vil vi tillade os at glæde os over at der gøres op med de betonfeministiske strukturer :)

PS: Mon vi nu skal se et anonymt tæskehold fremture med personforfølgelse af undertegnede med Ulla NTs stiltiende billigelse, som det før er sket?

Anonym sagde ...

Kimporator, skal jeg afsløre hvor mange af indlæggene du selv har skrevet? Hvorfor skriver du ikke bare under eget navn? Jeg giver Ulla helt ret, ikke fordi jeg er en kvinde, men fordi hun har en god sag. (jeg er hverken gift eller har børn)

PS Kimporator får for lidt, en typisk understimuleret mand.

Venlig Hilsen

Antonia P.

Kimpo sagde ...

Opgiv det, Antonia - jeg falder ikke for din særprægede charme.

Jeg har skrevet dem med signaturen Kimporator og dem med 37g. Man kan klikke sig fra 37g til Kimporator, så det er ingen større hemmelighed.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Mht. forældremyndighedssager og samværssager har jeg tillid til, at retfærdighed sker fyldest uanset køn. Mænd får børnene i 2 ud af 10 tilfælde. Hmm. Er det så skidt? Havde I regnet med ret meget mere? Jeg tror da, at det er meget passende.

Derudover har jeg kunnet læse mig frem til, at far og mor finder ud af det i mindelighed i 75 procent af tilfældene. De fortsætter frivilligt den fælles forældremyndighed. Og finder en samværsording, der passer alle parter. Men mange ryger i totterne på hinanden, for det er bare ikke så nemt at bevare en positiv relation til et menneske, man måske helst aldrig så for sine øjne igen. Det er realiterne.

At påstå, at jeg hader mænd og fædre er helt ude i skoven. Faktisk mener jeg, at jeg har pligt til at sørge for, at mine børn bevarer billedet af deres far som en stor helt :-) Far er vigtig. Far er supergod. Han er garant for kosmos, han er den stærkeste i verden og kan ordne alting. Sådan er det.

Kunne der blive plads til normale mennesker i den debat? Normale mænd og kvinder, der ikke er ædt op af aggressioner? Måske har vi også nogle erfaringer og lidt realitetssans at byde på.

Man skal ikke med vold og magt sætte sine abstrakte ligestillingsidealer igennem uden tanke for, hvordan folk i virkeligheden lever og hvad der fungerer. Nøglen til, hvad der er rimeligt efter skilsmissen ligger i, hvordan tingne var før skilsmissen. Hørte I det, I der kalder jer KONSERVATIVE? Og I, der kalder jer LIBERALE, I er håbentlig opmærksomme på, at det er lige så urimeligt at kvotefordele forældermyndigheder som at kvotefordele chefstillinger.

Og lad os så huske på, at lovgivningen, som Suzyhangaround skriver, er der for at håndtere de situationer, som folk ikke kan håndtere selv. Derfor må loven først og fremmest være realistisk og afgøre de konflikter, som den skal afgøre.

Anonym sagde ...

Jeg har flere venner der er sluppet helt håbløst fra deres skilsmisse, og kan i høj grad følge argumentationen fra Familien Far.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Hvad vil det sige, helt håbløst?

Kimpo sagde ...

Nej Ulla. De sager hvor parterne ordner det selv hænger måske sammen med afpresning jvf. den anonymes argumenter. Hvis man brokker sig, trues der med sag som kvinden ved at hun vinder. Husk at love og regler hovedsageligt virker gennem alle de tilfælde hvor der ikke rejses sager. Mindelighed? Sludder!

Dine latterlige personangreb ala "nu må i vist liiiige slappe af, I hidsige og dybt involverede" viser vist hvor trængt du er.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Jeg føler mig ikke spor trængt. Der er ikke hoved eller hale i den lov. Den siger ét og gør noget helt andet.

Pression er, ligesom samværschikane, et subjektivt begreb; hvis faderens forhold ville blive ringere af en retssag, således at en retssat er en trussel for ham, så har moderen vel næppe tvunget ham til urimeligheder i den ordning, som de har lavet? Her tænker jeg både på bidragssats og antal samværsdage. Hvorfor så tale om pression?

Og derudover: en evt. pression mht. forældremyndighed kan vel kun finde sted i de tilfælde, hvor faderen vitterligt ikke ér den primære omsorgsperson og derfor ved, at han ville tabe forældermyndighedssagen i retten.

Jeg synes ikke, at snakken om pression hænger sammen.

Kimpo sagde ...

Jo, det gør den såmænd nok. I det midste på den måde at det er omsonst for manden at forsøge at "gøre knuder".

Du skrev jo

finder ud af det i mindelighed i 75 procent af tilfældene. De fortsætter frivilligt den fælles forældremyndighed. Og finder en samværsording, der passer alle parter.

Det er der jo ingen dækning for. Regler og retspraksis ligger der som en rettesnor. Du forsøger at få det til at lyde som om at manden er godt tilfreds i 75% af tilfældene, men det er jo ren manipulation. Han er kun "tilfreds" relativt den ballade som ellers kunne komme ud af det. Loven giver kvinden magten som jeg læser det. Og det skulle man ikke mene mænd i al almindelighed var tilfredse med.

Det er en ommer.

Og nej, pression kan finde sted af mange grunde. Den vi opponerer mod er at kvinden har et feministisk og uretfærdigt system på sin side. Det synes jeg sådan set vi har skrevet ganske klart.

Af en såkaldt "liberal kvinde" at være har du i øvrigt en besynderlig tillid til systemets afgørelser.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Det er sørme godt, vi ikke ligger i forældremyndighedssag, hva´ kimpo :-) Tror du, det ville gå? Tror du helt ærligt, at vi ville få fornøjelse af at have fælles forældremyndighed? Gud fri mig vel, jeg ville hellere gå i krig :-)

Nej, nu pjatter jeg... Jeg er træt, jeg gider ikke diskutere mere i dag :-)

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Så er Foreningen Far alarmeret:

http://www.foreningenfar.dk/forum/viewtopic.php?t=2054

Og NU skal jeg altså have læst, godnat.

Kimpo sagde ...

Gonat Ulla, det er trods alt rart at se at du også evner at spinde som en kat der ved den har været uartig :o)

Anonym sagde ...

Du svarer jo slet ikke på mine spørgsmål Ulla Nørtoft Thomsen.

Mener du at man uden skal kunne ophæve FFM uden nogen som helst saglig begrundelse.

Dette uanset om forældrerne har været gift, at begge forældre har deltaget i barnets opvækst, at begge forældre er gode forældre?

Mener du at samvær kun skal aftales frivilligt og under godkendelse af BF?

Mener du at den nuværende ordning hvor Statsforvaltningen bestemmer samværets omfang hvis der er uenighed om dette skal fjernes?

Mener du at BF uden videre kan flytte bopæl - enten til den anden ende af landet eller ud af landet, uanset om der er FFM eller ej. Uanset SF's tilknytning til barnet.

Mener du at i tilfælde af BF's flytning, skal omkostningerne til transport ikke dækkes af BF uanset at det er denne der flytter?

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Du svarer jo slet ikke på mine spørgsmål Ulla Nørtoft Thomsen.

Nej, men var mange, der gerne ville diskutere mange forskellige ting med mig den anden dag. Det er ikke fordi jeg ikke vil svare.

Mener du at man uden skal kunne ophæve FFM uden nogen som helst saglig begrundelse.

Har jeg ikke svaret på det?

Mener du at samvær kun skal aftales frivilligt og under godkendelse af BF?

Nej.

Mener du at den nuværende ordning hvor Statsforvaltningen bestemmer samværets omfang hvis der er uenighed om dette skal fjernes?

Nej.

Mener du at BF uden videre kan flytte bopæl - enten til den anden ende af landet eller ud af landet, uanset om der er FFM eller ej. Uanset SF's tilknytning til barnet.

Hvis der er fællles forældremyndighed, kan man ikke, og det er, som det skal være. For så træffer man beslutningerne i fællesskab. Men jeg mener, at den forælder, der har eneforældermyndighed, skal kunne flytte frit uden at risikere skulle igennem en ny retssag om samvær, forældremyndighed og barnets bopæl af den grund.

Mener du at i tilfælde af BF's flytning, skal omkostningerne til transport ikke dækkes af BF uanset at det er denne der flytter?

Som sagt mener jeg, at der kan være en pointe i, at man deler noget af transportudgifterne, afhængig af, hvordan familiernes økonomi er.

Anonym sagde ...

Jeg får det helt dårligt når jeg læser dit indlæg. Det lyder som om du opfordre til kamp mellem kønnene på en måde, der kun kan gøre børnene til gidsler i en sådan konflikt. Du virker lige så én-sporet som dem, du håner for at have anderledes synspunkter end dig selv.

Alle børn har ret til en far og en mor - det at have børn er et forældreansvar og en pligt at udøve resten af livet - korrekt afmålt efter dit barns behov. At være forældre er en kæmpe glæde og intet mindre end meningen med livet.

BH
Den glade far
Jens Chr. Berner

Anonym sagde ...

Hvordan har du fået den had til mænd? Jeg har svært ved at forholde mig til du mener ligestilling kun skal gå en vej.. ligesom racisme det er jo også kun os hvide der kan være det?
Du er en feminist med nazistike træk.!

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Hvilket had?

Kom med nogle citater og argumenter lidt seriøst i stedet.

Dine egne paranoide forestillinger om at være forhadt kan du holde for dig selv.

Jeg forsøger meget konkret og detaljeret juridisk at kritisere en lov, som jeg ikke mener er god. Bliv mig fra livet med de syge anklager om feminazisme og mandehad. Det har intet på sig. Gå dog konkret ind i diskussionen af loven. Det er jo ikke farligt, og det handler ikke om at hade hinanden. Det er bare en lov, og den skal være så god og gennemarbejdet som muligt. Ikke?

Anonym sagde ...

Sjovt nok er der ligestilling i de fleste parforhold lige indtil der kommer børn.. Så er det kvinderne der hænger på det hjemlige... Ved skilsmisse undrer det mændene at kvinder i de fleste tilfælde får forældremyndigheden på trods af;

Kvinder holder mest barsel
Kvinder holder flest børn-sygedage
Kvinder henter mest børn
Kvinder bruger mest tid på børn..

Det er ikke nok at være far eller mor på papiret hvis man ønsker forældremyndighed . De mænd der bruger tid på børn har også størst chance for at få forældremyndighed..

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Foreningen Far har lavet en standard tilsvining af mig på www.foreningenfar.dk/forum. Akkkurat som de har gjort med alle andre, der har argumenteret imod den nye forældremyndighedslov. Da de linker herind, vil jeg godt lige kommentere det her. Man kan jo ikke tage til genmæle på deres forum. Det er for medlemmer (som så til gengæld får helt frit spil til at svine folk til).

Prøv selv at kigge derind.

Er det næsten værd at kommentere? "Mandehad"? "Fædrehad"? Hvad er det for noget sludder. Læs mine indlæg. Læs mit personlige "høringssvar", det rummer min samlede argumentation mod loven. Hvorfor ikke komme med noget sagligt i stedet for bare at svine folk til uden at have noget at have det i?

Én af dem gisner om, at jeg nok aldrig har set min far, altså hvor lavt kan det blive..? Jeg har en far, må jeg så hellere sige, en fantastisk far, og en nærværende far. Mine forældre har været gift i 40 år.

Og jeg mangler nok en mand, skriver en anden. Jeg har en mand, og vi har tre børn sammen. Vi har været sammen i 10 år.

Alt det pladder om, at jeg hader mænd og fædre er fuldstændigt ude i skoven. Jeg har heller aldrig tænkt eller skrevet, at alle mænd skulle være dårlige fædre, - eller at de skulle være ude på at tryne ekskonen. Det er pure opspind. At jeg skulle "tilsvine alle fædre", det er helt latterligt.

Det er loven, jeg argumenterer imod, hele vejen igennem. Sagligt, og med præcise analyser af, hvad der er konsekvenserne. Kunne Foreningen Fars anonyme debattører ikke have taget dén saglige diskussion op?

Samtlige høringssvar fra alle relevante eksperter har i øvrigt været lige så negative over for den nye lov som jeg selv, hvad jeg også har dokumenteret. Det ér problemer i den lov.

Jeg vil ikke gå ind i detaljerne her, men kort: Jeg forudsætter ingen af kønnene primære i min argumentation, bortset fra i én situation: når faderen bare har delt postadresse med moderen én dag i graviditeten og derefter har været ude af billedet gennem graviditet og fødsel, så mener jeg ikke, at der som udgangspunkt skal være fælles forældremyndighed. Sådan bliver det nu. En sådan mor kan ikke selv bestemme, hvad hendes barn skal hedde, eller om det skal døbes. Det står jeg ved, og jeg tror nok, at jeg her deler opfattelse med de fleste danskere. Det gør mig ikke til mandehader, og det gør ikke fædre elendige til at være forældre. Det er lavt at påstå det. Jeg mener, at far er enormt vigtig, og jeg har mange steder pointeret, at det er helt utilstedeligt at cutte forbindelsen mellem far og barn uretmæssigt. Selvfølgelig da.

Hvad skriver de mere derinde, - at jeg ikke argumenterer... det er simpelthen helt useriøst. Det kan jeg næsten ikke forstå, de kan finde på at skrive. Jeg har diskuteret detaljeret og omhyggeligt UDEN masse vrøvl om, at mænd er voldelige og at systemet holder med mor. Meget af det er såmænd helt eksakte oplysninger om, hvad det hele helt konkret ender ud i. For pressen har jo ikke villet skrive om det. Og politikerne har ikke villet tale om det.

Jeg har ikke lavet en "generel sortmaling" af fædre, og jeg har aldrig skrevet, at mor "altid er den bedste". Jeg har derimod indtaget det standpunkt, at man ikke uden videre kan gå ud fra, at fædre er blevet forfordelt, fordi de har fået børnene i færre tilfælde. Jeg tror på, at mændene får forældremyndigheden i de tilfælde, hvor dé er nærmest til det. Og at det ikke er så smart at kvotefordele sig ud af den skævhed, der er ved at fordele forældremyndighed og børn som manna fra himlen (læs Nozick vs. Rawls, så ved I, hvorfor dét ikke duer). Jeg er af samme årsager ikke tilhænger af kvotefordelte bestyrelsesposter og chefstillinger til kvinder. Det skulle egentlig ikke være så svært at forstå, synes jeg.

De anonyme debattører på Foreningen Far antyder også, at jeg er en eller anden form for religiøs galning, hvis drifter "retter sig mod de højere himmelske magter". Det er også rent opspind, det er helt latterligt. Jeg er ikke religiøs. Overhovedet. "Bindegal" er jeg vist heller ikke. Monstro de overhovedet har læst, hvad jeg har skrevet, før de gik i gang med at svine mig til?

Endelig kalder de mig feminist. Det er også standard procedure, når nogen modsiger dem i aviserne. Faktisk har kvindesagen ikke interesseret mig i flere år. De eneste indlæg, jeg overhovedet har, der tangerer det emnefelt, har været indlæggene om forældremyndighedsloven. Og her har jeg ikke haft en feministisk sagsorden. Jeg er ikke feminist - tvært imod argumenterer jeg netop for, at hvert enkelt individ bør kunne vælge sit liv i frihed, men også tage konsekvenserne af sine valg, både de positive og de negative. Derudover interesserer kønsdiskussionen mig ikke.

Så øh... Måske skulle Foreningen Far også lige vende det med sin samvitighed, hvor meget de lader anonyme fjolser tilsvine folk, der skriver i eget navn - hvor grundløst må det være, hvor nederdrægtigt, hvor løgnagtigt, hvor usagligt...? Bare en tanke.

Anonym sagde ...

Kære Ulla,

Jeg synes du lyder som et svært forurettet curlingbarn.

Det er fjøjtende ligegyldigt hvis børnebidraget bortfalder ved en deleordning.

BF modtager jo stadig famylieydelse osv osv. og det dækker sikkert rigeligt institutionsomkostningerne.
Resterende omkostninger mad-husleje-fornøjelser betales jo blot af den forældre barnet er hos?
Jeg kan slet ikke se problemstillingen?

Prøv at redegør for hvor det er filmen knækker? mor og far vil have de samme omkostninger ved børnene og det er vel ikke så forkert?

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Du lyder som en fraskilt mand eller hans nye kone.

Jeg har ikke rigtigt tid og lyst til at tage diskussionen op igen. Du er velkommen til at læse nogle af de mange andre tekster fra februar og marts, hvori jeg giver udtryk for og begrunder mine betænkeligheder ved den nye lov.

Anonym sagde ...

Hejsa .. Jeg er en mormor som nu står på sidelinien og må se på hvordan min datter kæmper for at få forældremyndigheden og hendes datter på 3½ år .
Hun har taget sig af pigen altid , han har aldrig interesseret sig for deres fælles barn .
Det var min datter som valgte at gå , efter hun opdagede han gennem 1½ år var utro med hende som han nu er gift med og har barn med .
Og det var først efter min datter fandt sig en kæreste at han pludselig var MEGET interesseret i at deltage i alt omkring hans datter .
Min datter og hendes nye mand købte hus , og det er netop det som er sagens kerne , hun boede i Brøndby og er flyttet til Sorø , og det mener hendes x er verdens ende og meget bekosteligt for ham , til trods for min datter og hendes mand vil køre barnet den ene af vejene , så nu står vi midt i en retssag , hvor han vandt forældremyndigheden over barnet , til trods for det slet ikke var den som var spørgsmålet .
Men faderen til barnet har fået alle tænkelige fordele af det offentlige .
Barnet skulle blive i Brøndby børnehave til sagen er afsluttet , moderen skal betale den ekstraudgift der er forbundet ved at hun skal gå der , så er det jeg spørger , hvordan i himlens navn skal mit barnebarn få nogen relationer til andre børn i nærområdet , når hun ikke må gå i børnehave der ??? .. Vi har i al fald måttet mærke på egen krop , hvordan den nye lov bliver håndteret . Jeg savner nogle oplysninger ang mor og barn , især piger som i langt de fleste tilfælde er meget mere knyttet til hinanden , og hvad der kan være konsekvensen når de pludselig skal bo ved faderen , hans nye kone og deres fælles barn .. ?? .. svar eller link kan sendes til min mailadr ... tantetrut@mail-online.dk ..

Anonym sagde ...

oQ9Di5 Hello! Great blog you have! My greetings!

Anonym sagde ...

VFdARA Your blog is great. Articles is interesting!

Anonym sagde ...

5sUY53 Thanks to author.

Anonym sagde ...

GQOUni Please write anything else!

Anonym sagde ...

PP7Dtw Good job!

Anonym sagde ...

Nice Article.

Anonym sagde ...

Wonderful blog.

Anonym sagde ...

Wonderful blog.

Anonym sagde ...

Please write anything else!

Anonym sagde ...

Nice Article.

Anonym sagde ...

Thanks to author.

Anonym sagde ...

Hello all!

Anonym sagde ...

uOXN30 Please write anything else!

Anonym sagde ...

Magnific!

Tilføj en kommentar