torsdag, august 16, 2007

Islamiske menneskerettigheder

De islamiske menneskerettigheder, den såkaldte Kairo-deklaration fra 1990, er vedtaget af OIC´s 57 medlemsstater, så der er ingen undskyldninger. Ikke noget med ekstremisme eller radikale udgaver af islam. This is it, disse er paragrafferne, som man har valgt at formulere og som 57 islamiske lande har tiltrådt. Dette er ikke islam i en tilfældig, ekstremistisk og perifer, uautoriseret udlægning. Det er islam i sin aktuelle udformning i 57 islamiske lande.De islamiske menneskerettigheder er fra start til slut en stædig insisteren på inkompatibilitet og enevælde samtidig med, at de skamløst kopierer de vestlige konkurrenters features. Det er et tåkrummende pinligt dokument, som minder ganske meget om herboende muslimske agitatorers karakteristiske mentale landskab. Denne tragikomiske blanding af indbildskhed, uangribelighed, løgn og hykleri, der kan gennemskues af et lille barn, men som synes fuldstændig ugennemskuelig for agitatoren selv.

Formæssigt er de islamiske menneskerettigheder en klar efterligning af de vestlige menneskerettighedsdokumenter, men indholdsmæssigt er de en katastrofe. Nedenfor citerer og kommenterer jeg hele dokumentet:

THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAMThe Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Peace, Interdependence and Development), held in Cairo, Arab Republic of Egypt, from 9-14 Muharram 1411H (31 July to 5 August 1990),

Keenly aware of the place of mankind in Islam as vicegerent of Allah on Earth;

Recognizing the importance of issuing a Document on Human Rights in Islam that will serve as a guide for Member States in all aspects of life;

Having examined the stages through which the preparation of this draft Document has, so far, passed and the relevant report of the Secretary General;

Having examined the Report of the Meeting of the Committee of Legal Experts held in Tehran from 26 to 28 December, 1989;

1- Agrees to issue the Cairo Declaration on Human Rights in Islam which will serve as a general guidance for Member States in the field of human rights.

ANNEX TO RES. NO. 49/19-P
THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM

The Member States of the Organization of the Islamic Conference,
Reaffirming the civilizing and historical role of the Islamic Ummah which God made the best nation that has given mankind a universal and well-balanced civilization in which harmony is established between this life and the hereafter and knowledge is combined with faith; and the role that this Ummah should play to guide a humanity confused by competing trends and ideologies and to provide solutions to the chronic problems of this materialistic civilization.


Vestlige menneskerettigheder tager udgangspunkt i den universelle tanke, at alle mennesker er født lige og frie. Cairo-deklarationen tager udgangspunkt i, at den islamiske nation er den bedste i verden, og at dén sikrer en universel civilisation med ”harmoni” mellem dette liv og det næste og mellem viden og tro. Religionens plads i samfundet skal sikres i forhold til potentielle verdslige gevækster. Det er ydermere den islamiske nations opgave at guide menneskeheden igennem forvirrende pluralisme (competing trends) og løse den materialistiske civilisations kroniske problemer. OIC, der ellers har nok at slås med, ser sig selv i en overlegen position. De mener sig i stand til at løse den vestlige/materialistiske verdens problemer. Men allerede i ovenstående har man helt fornægtet muligheden af en ikke-islamisk samfundsindretning, lige som man har forkastet sekulære/demokratiske regeringsprincipper og princippet om pluralisme.

Her kommer tre grundlæggende principper bag disse menneskerettigheder:

Wishing to contribute to the efforts of mankind to assert human rights, to protect man from exploitation and persecution, and to affirm his freedom and right to a dignified life in accordance with the Islamic Shari'ah;

Idet man ønsker at bekræfte, at enhver har frihed og ret til at leve et værdigt liv i overensstemmelse med Sharia … At leve efter koranen er altså en ret. Men ved at give muslimske befolkningsgrupper denne positive frihedsret, påtvinger man samtidig øvrige befolkningsgrupper en pligt til i bedste fald at tolerere det, i værste fald selv at skulle leve under islamisk lov. Fra et menneskerettighedssynspunkt var det snarere interessant at få defineret statens og kollektivets grænse i forhold til individet. Med andre ord: har man ret til at leve et værdigt liv i uoverensstemmelse med sharia?

Convinced that mankind which has reached an advanced stage in materialistic science is still, and shall remain, in dire need of faith to support its civilization and of a self motivating force to guard its rights;

Idet man er overbevist om, at menneskeheden på trods af materialistiske, videnskabelige landvindinger har brug for en stærkere civilisation og en absolut instans til at vogte sine rettigheder.. Igen havde det været naturligt at gå mere beskedent til værks og lade hiin enkelte eller i det mindste et demokratisk valg bestemme, hvordan samfundet skal indrettes. Man skal ikke være en stor psykolog for at genkende mønstret af materialistisk og videnskabelig underlegenhed, der bagatelliseres gennem religiøs overkompensering. Igen er misforståelsen tydelig. Det er normalt ikke menneskerettigheders opgave at hælde statslig ideologisk/religiøs cement i samfundslivet, men at sætte grænser for den slags.

Believing that fundamental rights and universal freedoms in Islam are an integral part of the Islamic religion and that no one as a matter of principle has the right to suspend them in whole or in part or violate or ignore them in as much as they are binding divine commandments, which are contained in the Revealed Books of God and were sent through the last of His Prophets to complete the preceding divine messages thereby making their observance an act of worship and their neglect or violation an abominable sin, and accordingly every person is individually responsible - and the Ummah collectively responsible - for their safeguard;

Idet man mener, at fundamentale rettigheder og universel frihed er en del af islam og at ingen har ret til at knægte disse rettigheder, fordi de er givet af Allah i Koranen, gennem Muhammed.. At overholde menneskerettighederne er at tilbede sin Gud. At overtræde dem er en frygtelig synd. Menneskerettighederne, hvis essens var frihed fra statslig tvang, er her kopieret ind i et system, der øjeblikkelig tilintetgør friheden ved at beordre positiv, islamisk "frihed".

Proceeding from the above-mentioned principles, Declare the following:

Med basis i de tre ovennævnte teocentriske, udemokratiske, antipluralistiske, anti-individualistiske ufrihedsprincipper, erklæres følgende:

ARTICLE I:
(a) All human beings form one family whose members are united by submission to God and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity and basic obligations and responsibilities, without any discrimination on the grounds of race, color, language, sex, religious belief, political affiliation, social status or other considerations. True faith is the guarantee for enhancing such dignity along the path to human perfection.

Alle mennesker er født... som en del af ét stort kollektiv, forenet i deres religiøse underkastelse (muslim=underkastet) og deres afstamning fra Adam. De er lige i værdighed og i deres basale forpligtelser og ansvar uden skelnen til race, køn, religiøs overbevisning og social status. Sand tro er dog garanten for at opnå denne værdighed. Der er én sti til perfektion.

(b)All human beings are God's subjects, and the most loved by Him are those who are most useful to the rest of His subjects, and no one has superiority over another except on the basis of piety and good deeds.

Alle mennesker er Allahs undersåtter og Allah elsker dem højst, der er til størst nytte for deres medmennesker. Ingen står over andre uden i kraft af fromhed og gode gerninger. Her har vi underlegenheden og overkompenseringen igen.

ARTICLE 2:
(a) Life is a God-given gift and the right to life is guaranteed to every human being. It is the duty of individuals, societies and states to protect this right from any violation, and it is prohibited to take away life except for a Shari'ah prescribed reason.

Livet er givet af Allah og derfor har enhver ret til det. Man må "kun" tage liv med basis i Sharia.

(b) It is forbidden to resort to such means as may result in the genocidal annihilation of mankind.

Folkemord er forbudt. Fint.

(c) The preservation of human life throughout the term of time willed by God is a duty prescribed by Shari'ah.

Det er en islamisk pligt at bevare liv. Javel.

(d) Safety from bodily harm is a guaranteed right. It is the duty of the state to safeguard it, and it is prohibited to breach it without a Sharia-prescribed reason.

Man er sikret mod lemlæstelse, medmindre det sker med basis i sharia..

ARTICLE 3:
(a) In the event of the use of force and in case of armed conflict, it is not permissible to kill non-belligerents such as old man, women and children. The wounded and the sick shall have the right to medical treatment; and prisoners of war shall have the right to be fed, sheltered and clothed. It is prohibited to mutilate dead bodies. It is a duty to exchange prisoners of war and to arrange visits or reunions of the families separated by the circumstances of war.

Man må ikke slå kvinder, børn og gamle ihjel i tilfælde af krig. Skadede og syge har ret til lægehjælp, krigsfanger har ret til mad, tøj og tag over hovedet, man har pligt til at udveksle krigsfanger. OK.

(b) It is prohibited to fell trees, to damage crops or livestock, and to destroy the enemy's civilian buildings and installations by shelling, blasting or any other means.

Man må ikke fælde fjendens træer og afgrøder, man må ikke ødelægge hans civile bygninger. Også udmærket.

ARTICLE 4:
Every human being is entitled to inviolability and the protection of his good name and honor during his life and after his death. The state and society shall protect his remains and burial place.

Man har ret til at undgå krænkelser, også æreskrænkelser, både i live og når man er død. Er det nu godt eller skidt? Hvordan er det nu, man ifølge shariaen bevarer familiens gode navn, når en datter falder igennem? Hvad er det nu, man gør med uartige tegnere og skribenter? Igen en ”frihedsret”, der reelt giver bundløs ufrihed.

ARTICLE 5:
(a) The family is the foundation of society, and marriage is the basis of its formation. Men and women have the right to marriage, and no restrictions stemming from race, color or nationality shall prevent them from enjoying this right.

Familien er samfundets basis. Mænd og kvinder har ret til at indgå ægteskab uden restriktioner baseret på race, farve eller nationalitet. Men gerne religiøse restriktioner? Naturligvis. Som i shariaen.
(b) Society and the State shall remove all obstacles to marriage and shall facilitate marital procedure. They shall ensure family protection and welfare.

Staten skal fjerne forhindringer for ægteskab og beskytte familien. Fint.

ARTICLE 6:
(a) Woman is equal to man in human dignity, and has rights to enjoy as well as duties to perform; she has her own civil entity and financial independence, and the right to retain her name and lineage.


Kvinder har lige så stor menneskelig værdighed som mænd og har (udefinerede) rettigheder og pligter. Så har man ikke lovet meget. Kvinden er dog en selvstændig civil enhed, dvs. hun kan eje penge. Hun har også ret til at bevare sit navn og sin arv. Men hvad med adgang til uddannelse, erhverv, politiske poster? Frihed? Selvbestemmelse?

(b) The husband is responsible for the support and welfare of the family.

Manden er ansvarlig for familiens forsørgelse og velfærd..

ARTICLE 7:
(a) As of the moment of birth, every child has rights due from the parents, society and the state to be accorded proper nursing, education and material, hygienic and moral care. Both the fetus and the mother must be protected and accorded special care.

Børn har ret til pleje og uddannelse samt "hygiejnisk" og moralsk omsorg. Men hvilken moral? Og hvor meget af den? Kan man blive fri, er det kort sagt en frihed eller en tvang?

(b) Parents and those in such like capacity have the right to choose the type of education they desire for their children, provided they take into consideration the interest and future of the children in accordance with ethical values and the principles of the Shari'ah.

Forældre har ret til at vælge børnenes uddannelse, hvis de er opmærksomme på børnenes interesser og deres fremtid i overensstemmelse med etiske værdier og sharias principper. Og hvis ikke? Igen og igen indskrænker disse såkalde menneskerettigheder borgernes frie valgmuligheder. Man sikrer ikke borgerne muligheder, man påtvinger dem en bestemt livsførelse. Retssikkerhed betyder her, at man kan være sikker på, at shariaen er lov.

(c) Both parents are entitled to certain rights from their children, and relatives are entitled to rights from their kin, in accordance with the tenets of the Shari'ah.

Shariaen regulerer forholdene mellem slægtninge.

ARTICLE 8: Every human being has the right to enjoy his legal capacity in terms of both obligation and commitment, should this capacity be lost or impaired, he shall be represented by his guardian.

Man har ret til sine juridiske forpligtelser, hvis man er myndig, glimrende.

ARTICLE 9:
(a) The question for knowledge is an obligation and the provision of education is a duty for society and the State. The State shall ensure the availability of ways and means to acquire education and shall guarantee educational diversity in the interest of society so as to enable man to be acquainted with the religion of Islam and the facts of the Universe for the benefit of mankind.

Man har pligt til at søge viden og staten har pligt til at sørge for uddannelse, så folk kan stifte bekendtskab med religionen islam og universets fakta. Igen må man spørge: kan man også blive fri for den religion? Næppe, når staten sikrer, at man bliver overordentlig bekendt med den. Bemærk også formuleringen ”Universets fakta”. Må man læse litteratur? Filosofi? Politisk teori?

(b) Every human being has the right to receive both religious and worldly education from the various institutions of, education and guidance, including the family, the school, the university, the media, etc., and in such an integrated and balanced manner as to develop his personality, strengthen his faith in God and promote his respect for and defense of both rights and obligations.

Ethvert menneske har ret til at modtage både religiøs og verdslig uddannelse fra familie, skole, universitet og medier på en integreret og balanceret måde, så det udvikler hans personlighed, styrker hans tro på Allah og fremmer hans respekt for rettigheder og pligter. Mon han også kan blive fri? Forventer OIC, at resten af verden tager deres menneskerettigheder seriøst, når de insisterer på religiøs opdragelse gennem alle statslige og private institutioner?

ARTICLE 10:
Islam is the religion of unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of compulsion on man or to exploit his poverty or ignorance in order to convert him to another religion or to atheism.

Islam er en perfekt religion. Det er forbudt at udøve nogen form for pres eller udnytte nogens fattigdom eller uvidenhed til at få dem til at konvertere eller blive ateister... Ifølge disse menneskerettigheders udtrykkelige grundlag er der dødsstraf for at forlade islam. Her, hvor målet er at få islamisk fundamentalisme til at lyde som menneskerettigheder, er det ikke så godt at skrive om dødsstraf for frafald, så man snurrer den lige en gang. Man må ikke narre muslimer til at konvertere, lyder det. Ikke et ord om den tvang, islam påfører borgerne. Man forventer mere selvindsigt og selvkritik af en dansk stil fra 7. klasse.

ARTICLE 11:
(a) Human beings are born free, and no one has the right to enslave, humiliate, oppress or exploit them, and there can be no subjugation but to God the Most-High.

Mennesker er født frie og må ikke gøres til slaver, må ikke ydmyges, undertrykkes eller udnyttes. Det kan ikke være nogen underordning, bortset fra under Allah, og dermed Muhammed, og dermed Koranen, og dermed islamisk lov, og dermed islamismen. Den underordning sikres i disse teokratirettigheder.

(b) Colonialism of all types being one of the most evil forms of enslavement is totally prohibited. Peoples suffering from colonialism have the full right to freedom and self-determination. It is the duty of all States and peoples to support the struggle of colonized peoples for the liquidation of all forms of colonialism and occupation, and all States and peoples have the right to preserve their independent identity and exercise control over their wealth and natural resources.

Enhver form for kolonialisme er meget forbudt. Koloniserede folk har ret til frihed og selvbestemmelse. Alle stater og alle folk har pligt til at støtte koloniserede og besatte nationers kamp. Alle stater og nationer har ret til at bevare deres uafhængighed og selv udøve kontrol over deres ressourcer. Mon ikke hensigten er at sige, at det er en menneskeret at hele verden har pligt til at bekrige Israel og USA? Der er i det hele taget betænkeligt mange borgerpligter og knapt så mange borgerrettigheder i dette dokument.

ARTICLE 12:
Every man shall have the right, within the framework of Shari'ah, to free movement and to select his place of residence whether inside or outside his country and if persecuted, is entitled to seek asylum in another country. The country of refuge shall ensure his protection until he reaches safety, unless asylum is motivated by an act which Shari'ah regards as a crime.


Man har ret til fri bevægelighed inden for shariaens rammer. Og man har ret til at søge asyl, naturligvis. Dog ikke, hvis asylansøgningen er motiveret af, at man har handlet i uoverensstemmelse med sharia. Hvordan kan OIC´s 57 lande samle sine bedste mænd for at forfatte den slags og kalde det menneskerettigheder?

ARTICLE 13:
Work is a right guaranteed by the State and Society for each person able to work. Everyone shall be free to choose the work that suits him best and which serves his interests and those of society. The employee shall have the right to safety and security as well as to all other social guarantees. He may neither be assigned work beyond his capacity nor be subjected to compulsion or exploited or harmed in any way. He shall be entitled - without any discrimination between males and females - to fair wages for his work without delay, as well as to the holidays allowances and promotions which he deserves. For his part, he shall be required to be dedicated and meticulous in his work. Should workers and employers disagree on any matter, the State shall intervene to settle the dispute and have the grievances redressed, the rights confirmed and justice enforced without bias.

En mængde udmærkede rettigheder mht. job: sikkerhed, rimelig betaling uden diskrimination mellem mænd og kvinder. Job er desuden en menneskeret, og man må frit vælge mellem de jobs, der tjener ens egen og samfundets interesse. Men hvem afgør, hvad der tjener den enkeltes og samfundets interesse? Ifølge udgangspunktet er det shariaen. Erhvervslivet er altså ikke frisat gennem denne formulering, det er begrænset.

ARTICLE 14:
Everyone shall have the right to legitimate gains without monopolization, deceit or harm to oneself or to others. Usury (riba) is absolutely prohibited.

De islamiske menneskerettigheder forbyder renter.

ARTICLE 15
(a) Everyone shall have the right to own property acquired in a legitimate way, and shall be entitled to the rights of ownership, without prejudice to oneself, others or to society in general. Expropriation is not permissible except for the requirements of public interest and upon payment of immediate and fair compensation.

(b) Confiscation and seizure of property is prohibited except for a necessity dictated by law.

Man må have ejendom og man må beholde den, medmindre loven siger, man skal af med den.

ARTICLE 16:
Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary, artistic or technical production and the right to protect the moral and material interests stemming therefrom, provided that such production is not contrary to the principles of Shari'ah.

Man har ret til at nyde frugterne af sin videnskabelige, litterære,kunstneriske eller tekniske production, hvis denne ikke støder an mod principperne i shariaen…

ARTICLE 17:
(a) Everyone shall have the right to live in a clean environment, away from vice and moral corruption, an environment that would foster his self-development and it is incumbent upon the State and society in general to afford that right.

Enhver har ret til at leve i et rent miljø uden ondskab og moralsk korruption… Det er så desværre muligt, at nogen skal udrenses, så andre kan have det rent og godt.. Og kan ugudelige forældre tage sig af børns moralske opdragelse?

(b) Everyone shall have the right to medical and social care, and to all public amenities provided by society and the State within the limits of their available resources.

(c) The State shall ensure the right of the individual to a decent living which will enable him to meet all is requirements and those of his dependents, including food, clothing, housing, education , medical care and all other basic needs.

Staten skal sikre borgeren et anstændigt liv, hvor han kan erhverve sig mad og tøj, uddannelse, lægehjælp og andre basale ting.

ARTICLE 18:
(a) Everyone shall have the right to live in security for himself, his religion, his dependents, his honor and his property.

Man har ret til at leve i sikkerhed!

(b) Everyone shall have the right to privacy in the conduct of his private affairs, in his home, among his family, with regard to his property and his relationships. It is not permitted to spy on him, to place him under surveillance or to besmirch his good name. The State shall protect him from arbitrary interference.

Man har ret til privatlivets fred. Borgeren må ikke overvåges. Men hvordan skal staten så sikre sig rene moralske miljøer? Ifølge 9) b har staten pligt til at sikre religiøs opdragelse i familien. Det er formentlig terrorovervågningen, man har i tankerne.

(c) A private residence is inviolable in all cases. It will not be entered without permission from its inhabitants or in any unlawful manner, nor shall it be demolished or confiscated and its dwellers evicted.

ARTICLE 19:

(a) All individuals are equal before the law, without distinction between the ruler and the ruled.

(b) The right to resort to justice is guaranteed to everyone.

(c) Liability is in essence personal.

(d) There shall be no crime or punishment except as provided for in the Shari'ah

Efter en slags lighed for loven ovenfor, står der uden blusel, at der ikke må eksistere forbrydelser eller straffe, som ikke er defineret i shariaen. Det er klart, at en række forbrydelser hermed er legaliseret, fx æresdrab, religiøs og kønsmæssig diskrimination, vold mod kvinder og pædofili.

(e) A defendant is innocent until his guilt is proven in a fair trial in which he shall be given all the guarantees of defence.

Man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, fint.

ARTICLE 20:
It is not permitted without legitimate reason to arrest an individual, or restrict his freedom, to exile or to punish him. It is not permitted to subject him to physical or psychological torture or to any form of humiliation, cruelty or indignity. Nor is it permitted to subject an individual to medical or scientific experimentation without his consent or at the risk of his health or of his life. Nor is it permitted to promulgate emergency laws that would provide executive authority for such actions.

Tilfældige anholdelser, tortur og anvendelse af mennesker til lægelige eksperimenter er forbudt. Også udmærket.

ARTICLE 21: Taking hostages under any form or for any purpose is expressly forbidden.

Man må ikke tage gidsler. Nej, nej. Men også her forveksler man menneskeret med almindelig strafferet. Menneskerettigheder skal ikke sætte grænserne for borgerne, men for staten og dens forfatning. Den tanke er de islamiske menneskerettigheder langt fra at have forstået.

ARTICLE 22:(a) Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari'ah.

Enhver har ret til at udtrykke sin mening, medmindre denne er i uoverensstemmelse med shariaen.Det er surrealistisk at tænke på, at 57 islamiske lande har samlet deres klogeste mænd for at forfatte noget så pinagtigt.

(b) Everyone shall have the right to advocate what is right, and propagate what is good, and warn against what is wrong and evil according to the norms of Islamic Shari'ah

Igen: Enhver har ret til at tale det godes sag og advare imod det, der er ondt ifølge sharias normer..

(c) Information is a vital necessity to society. It may not be exploited or misused in such a way as may violate sanctities and the dignity of Prophets, undermine moral and ethical values or disintegrate, corrupt or harm society or weaken its faith.

Information er en vital nødvendighed I et samfund. Den må dog ikke udnyttes og misbruges på en sådan måde, at den krænker helligdomme og profeters værdighed, underminerer moral og etiske værdier eller disintegrerer, korrumperer eller skader samfundet eller svækker dets tro. At voksne mænd kan holde masken og kalde det en menneskerettighed, det er jo pinligt, dette her.

(d) It is not permitted to arouse nationalistic or doctrinal hatred or to do anything that may be an incitement to any form of racial discrimination.

Man må ikke tilskynde til racistisk eller doktrinær had. Jeg forestiller mig, at de tænker på shia/sunna-konflikter, altså atter en øm byld, som borgerne ikke må røre ved. Det er atter en indskrænkning af borgernes frihed.

ARTICLE 23:
(a) Authority is a trust; and abuse or malicious exploitation thereof is absolutely prohibited, so that fundamental human rights may be guaranteed.

Tilliden til myndighederne må ikke misbruges. Fint, men ud fra et menneskerettighedssynspunkt kunne det også være relevant at forsøge at begrænse formynderiet (faderens, mandens, de skriftskloges, statens).

(b) Everyone shall have the right to participate, directly or indirectly in the administration of his country's public affairs. He shall also have the right to assume public office in accordance with the provisions of Shari'ah.

Enhver har ret til at deltage, direkte eller indirekte, ikke i landets styring, men i dets administration, hvad der så skal lægges i det. Velsagtens at alle har ret til at søge offentlige embeder. På ingen måde kan disse islamiske menneskerettigheder siges at garantere frie valg og demokrati. De sikrer tvært imod, at man får noget ganske andet, nemlig teokrati.

ARTICLE 24: All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari'ah.

Alle disse rettigheder og friheder er underordnet Shariaen.

ARTICLE 25:The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration.

Disse rettigheder må kun forklares og præciseres med reference til shariaen. Man må altså ikke komme med naturretslige, videnskabelige, politiske, etiske eller demokratiske tillægsforklaringer til ovenstående sandheder. De er sande, fordi shariaen er sand. De er ikke åbne for fortolkning og præcisering gennem andre referencerammer end shariaen.

Ideen med et sæt islamiske menneskerettigheder var at vise, at islam rummer al den frihed og alle de menneskerettigheder, man kan ønske sig. Dette er resultatet af anstrengelserne: få civile rettigheder, visse sociale rettigheder, som staterne dog næppe magter at realisere, absolut ingen politiske rettigheder og én kulturel rettighed, som reelt er en pligt: at underkaste sig islamisk lov og tankegang. Til gengæld behøver man ikke at overholde disse rettigheder, da de kun er en "generel vejledning" ifølge indledningen. Jamen, det er helt til grin.

Men øh... De mener det sikkert slet ikke ;-)

10 kommentarer:

Anonym sagde ...

Når nu ingen andre kommenterer:

Et rigtig fint indlæg.

Anonym sagde ...

Tak til Ulla..

Fuldstændig enig. Man kan undre sig over hvordan seriøse politikere i Europa kan så meget som overveje et Eu medlemskab til Tyrkiet, når landet er medunderskriver til dette latterlige dokument.
Det er jo ganske enkelt fuldstændig uforeneligt med de menneskerettigheder som vi opererer med i den civiliserede del af verden.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

US, det er rigtigt, som du skriver på din blog, at jeg springer let hen over §17. Det er egentlig en fejl, for jeg sad faktisk og kiggede på den paragraf rigtig længe. For hvad er det, der står? Det er meget uldent. Står der, at man har ret til disse sociale goder, eller står der, at man har ret til muligheden for at erhverve sig dem..? Der står:

17 (c) The State shall ensure the right of the individual to a decent living which will enable him to meet all is requirements and those of his dependents, including food, clothing, housing, education , medical care and all other basic needs.

Når man bare skriver, at staten skal gøre borgeren i stand til at opfylde sine behov, så er det lidt uldent, hvem der har ansvaret. Der er forskel på, om staten forpligter sig på at opfylde borgerens behov, - eller om den forpligter sig på at gøre ham selv i stand til (selv) at opfylde sine behov. Eller om den forpligter sig på at gøre det muligt for ham at opfylde sine behov. Eller om den forpligter sig på ikke at hindre ham i at opfylde sine behov.

Jeg sad med det længe, og så kom jeg faktisk fra det igen.

Men du har bestemt ret i, at disse menneskerettigheder indeholder sociale rettigheder. teksten er bare meget uklart. Det er slet ikke så ligetil at forstå, hvad de egentlig lover.

Bemærk, at vores grundlov rummer noget af det samme, det er bare tydeligt i vores tekst, at man ikke er sikret sociale goder, men "muligheder for at arbejde på vilkår...". Vores grundlov er faktisk vældig liberal på det punkt:

"§ 75
Stk. 1.
Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.
Stk. 2.
Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtigelser, som loven herom byder".

Se til sammenligning FN´s menneskerettigheder, hvor der er en klar positiv ret til arbejde, ikke bare til muligheden for at arbejde. Der er derudover også en positiv ret til en vis, bestemt levefod:

"Artikel 23.
1. Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed.
2. Enhver har uden forskel ret til lige løn for lige arbejde.
3. Enhver, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie en menneskeværdig tilværelse, og om fornødent tillige til andre sociale beskyttelsesforanstaltninger.
4. Enhver har ret til at danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser.

Artikel 24.
Enhver har ret til hvile og fritid, herunder en rimelig begrænsning af arbejdstiden, og til periodisk ferie med løn.

Artikel 25.
1. Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt.
2. Mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn skal, hvadenten de er født i eller udenfor ægteskab, have den samme sociale beskyttelse".

Anonym sagde ...

Hej Ulla

Tak for svar og uddybning, du har ret i, at det er meget uldent. Der er vel næppe megen ide i at spekulere videre over, hvordan artiklen "bør" tolkes, for vi ved jo godt, hvordan den _vil blive_ tolket. Artikel 17(c) er blot endnu et argument for at smide de her "rettigheder" i skraldespanden, hvor de hører hjemme, og ikke meget andet.

Artiklerne 23, 24 og 25 fra FN's menneskerettigheder, som du citerer i svaret, konstituerer for mit vedkommende endnu 3 gode grunde til at Danmark bør melde sig ud af FN og søge nye græsgange. Der bliver flere og flere.

Anonym sagde ...

Hej Ulla
Selvom jeg nok ikke er enig med dig og dine skriverier på særligt mange områder, synes jeg denne gennemgang af Kairo-deklarationen er utroligt spændende og velskrevet. Den burde anvendes i undervisningsinstitutioner over hele landet, så unge mennesker kunne lære lidt om vigtigheden af menneskerettigheder, altså de rigtige menneskerettigheder :-)

mvh

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Tak rasmuse, enhver skal være velkommen. Det ville bestemt være en god øvelse at læse de islamiske menneskerettigheder op mod FN´s. Ærgerligt, at der ikke findes en dansk oversættelse af hele Cairo-erklæringen - især mhp. undervisning i folkeskoler og gymnasier. Jeg har gengivet store dele af teksten ovenfor, men en oversættelse er det jo ikke.

Anonym sagde ...

@Ulla:

En "PeterK" har oversat deklarationen her:

http://www.180grader.dk/klumme/Det_handler_om_at_skelne_mellem_religion_og_politik.php

Et stykke nede i kommmentarerne, der skal scrolles lidt. Jeg har ikke tjekket, hvor præcis og sproglig korrekt den er, og den vil næppe blive brugt i undervisningssammenhæng, men en oversættelse er det da.

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Nå, det var skægt. Det er fra i går. Det var da fint.

Anonym sagde ...

Cairo-deklarationen findes også i min danske oversættelse her:
http://cairo-deklarationen.blogspot.com/
og her:
http://www.taqija.blogspot.com/

Ulla Nørtoft Thomsen sagde ...

Dejligt. Den vil jeg gerne flette ind i stedet for den engelske, hvis det er i orden?

Tilføj en kommentar