søndag, maj 24, 2009

Straffen i gravenDer står dog på www.barn-i-islam.dk (!), at hvis man læser sura 67 hver dag, så kan man slippe for straf i graven, Insha Allah.

søndag, maj 17, 2009

Læs den, læs den

"Åh, denne sod. Den faldt og faldt hin første efterkrigsmaj. Der var så meget af den, at vi indbyrdes udmalede os, at Lubjanka brændte sine arkiver helt tilbage fra tidernes morgen. Min tilintetgjorte dagbog var blot et øjebliks puff i denne sod [...].
Åh, hvor mange planer og værker er ikke gået til grunde i denne bygning ! - En hel kultur er gået under. Åh, sod, sod, fra Lubjankas skorstene!! Det mest forstemmende er, at kommende generationer vil anse vores generation for dummere, mere ubegavet, mere umælende end den faktisk var!..."
Solsjenitsyn: "GULAG øhavet"

fredag, maj 15, 2009

Hokus pokus

I præsentationen af undersøgelsen "Kriminalitet og national oprindelse" (2000) er der en vidunderlig passage, hvor Justitsministeriets forskningschef (!) Britta Kyvsgaard tryller mandlige indvandreres og efterkommeres overkriminalitet fra 49% til 8%:

"Tabel 3 viser, at når der korrigeres for aldersforskelle, mindskes mændenes overhyppighed fra 49 til 38 pct.. Indkomstforholdene er tydeligvis meget forskellige, idet overhyppigheden halveres - fra 38 til 19 pct. - når deres korrigeres for disse forskelle. Endnu kraftigere er dog reduktionen, når der korrigeres for socioøkonomiske forskelle. Dvs. forskelle i tilknytning til og placering på arbejdsmarkedet. Når denne reduktion bliver så kraftig - fra 38 til 8 pct. - hænger det sammen med, at en betydelig andel af personerne med udenlandsk oprindelse er uden for arbejdsmarkedet og uden beskæftigelse, og at denne gruppe har en noget lavere kriminalitetshyppighed end den tilsvarende gruppe af dansk oprindelse".

Med andre ord: Gruppen er både overkriminel, underindtjenende, underbeskæftiget og overurbaniseret. Og derfor er de i virkeligheden slet ikke så kriminelle, som de er.
Man må kunne vende den om: Hvor underbeskæftigede er de? Ja, i forhold til, hvor overkriminelle, underindtjendende og overurbaniserede, de er - så er de faktisk ikke ret underbeskæftigede.
Tør man konklidere, at i forhold til, hvor overkriminelle, underindtjenende og underbeskæftigede, de er - så bosætter de sig slet ikke i udpræget grad i storbyerne?
Og de må faktisk have en rigtig god indkomst, når der er "korrigeret" - som det hedder - for øvrige faktorer?
Summa summarum: Det giver slet ikke mening at tale om, at indvandrere og efterkommere er overkriminelle, underbeskæftigede, underindtjenende og overurbaniserede. Det er de på ingen måde.

mandag, maj 11, 2009

Irshad Manjis nye Koran

Irshad Manjis islam er en strålende reformeret én af slagsen. Hun er fri, hun er lesbisk, hun er absolut moderne. Sagde vi det ikke nok, hvorfor skulle islam være et problem.

Men hvordan kan hun have en islam i sit hoved, som svarer så dårligt til den islam, der er i Koranen? Det kan hun heller ikke. Heldigvis har tre oversættere fremstillet en ny. Den hedder "QURAN - A Reformist Translation". Den ligger på hendes hjemmeside.

De fleste moderne muslimer vikler sig ind i en masse pinagtigheder i et forgæves forsøg på at løfte deres religion til vestlig standard. Denne nye Koran skubber den kognitive dissonans fra muslimens hårdt prøvede fornuft og ærlighed til Koranen selv. Irshad Manji bliver fri for at lyve; til gengæld må oversættelsen. Man forskyder løgnen, og et eller andet sted er det da et fremskridt.

Sura 4:34 lyder således ikke mere:
"Men are in charge of women, because Allah hath made the one of them to excel the other, and because they spend of their property (for their support of women). So good women are the obedient, guarding in secret that which Allah hath guarded. As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them. Then, if they obey you, seek not a way against them. Lo! Allah is ever High Exalted, Great" (4:34).

I stedet står der nu:
"The men are to support the women by what God has gifted them over one another and for what they spend of their money. The reformed women are devotees and protectors of privacy what God has protected. As for those women from whom you fear disloyalty, then you shall advise them, abandon them in the bedchamber, and separate from them; if they obey you, then do not seek a way over them; God is High, Great" (4:34).

Når man nu er i gang med rettelakket, så er Muhammeds analfabetisme selvfølgelig et uheldigt signal at sende: "Say (O Muhammad): O mankind! Lo! I am the messenger of Allah to you all - (the messenger of) Him unto Whom belongeth the Sovereignty of the heavens and the earth. There is no Allah save Him. He quickeneth and He giveth death. So believe in Allah and His messenger, the Prophet who can neither read nor write, who believeth in Allah and in His Words, and follow him that haply ye may be led aright" (7:158).

I den reformistiske model er Muhammed derfor ikke længere analfabet:
"Say: "O people, I am God's messenger to you all. The One who has the sovereignty of heavens and earth, there is no god but He; He gives life and causes death." So acknowledge God and His gentile prophet, who acknowledges God and His words; and follow him that you may be guided" (7:158).

Generelt er al krigsopvigleriet blevet digtet om til noget andet. I sura 8 og 9 er der altså sket en del. Det er ikke bare outgruppehadet og de barbariske straffe, der må udtones, de psykopatiske forbrydelsesdefinitioner må de også af med. Et eksempel fra sura 22:15:

"Whoso is wont to think (through envy) that Allah will not give him (Muhammad) victory in the world and the Hereafter (and is enraged at the thought of his victory), let him stretch a rope up to the roof (of his dwelling), and let him hang himself. Then let him see whether his strategy dispelleth that whereat he rageth!" (22:15).

Her har oversætteren noget at se til. Verset handlede om at få hængt dem, der modsætter sig Muhammeds magtovertagelse. Nej. De skal hænge sig selv. Det kan dårligt blive mere svinsk. Det ændres til noget vrøvl om selvudvikling:

"Whosoever thinks that God will not help him in this world and the Hereafter, let him extend (his request) by a mean to the heaven, then let him cut off (his dependence on anyone else) and see whether this action has removed the cause of his anger" (22:15).

Løgn på løgn. I en god mening uden tvivl. Men hvorfor har de ingen respekt for sandhed?

søndag, maj 10, 2009

Wilders - engelsk version

Der er mindsandten også en engelsk version af Wilders´ tekst. Ikke mindre interessant:

"I've been shouting it already for years: moderate Islam does not exist. For whoever doesn't believe me: read the speech that the Italian author Oriana Fallaci, who unfortunately passed away last year, gave on Nov. 28, 2005 in New York, when she received an award in honor of her heroic opposition to Islamofascism and her fight for freedom (*): "Moderate Islam does not exist. It doesn't exist because there is no distinction between Good Islam and Bad Islam. There is Islam and that's all. And Islam is the Koran, and nothing but the Koran. And the Koran is the Mein Kampf of a religion which aims to eliminate others, that calls these others - non Muslims - infidel dogs, inferior creatures. Read that Koran, that Mein Kamp, once more. In whichever version than also you will see that all the evil that the sons of Allah began against us and themselves, originates in that book." (Oriana Fallaci, The Force of Reason, post-script, p. 305, Feb. 2006).'

Ehasn Jami is such an infidel dog, an apostate Muslim who had the guts to call the prophet Mohamed a criminal and to call certain regulations from the Koran backwards. And who had also gotten it into his head to stand up for other infidel dogs and has even established a committee for them. Allah thinks that apostasy deserves the death sentence. Last Saturday that almost became reality: the infidel Jami was attacked by two Moroccans and a Somali till he bled.

Enough is enough. Let us stop with political correctness rubbish. It's good that Jami is now protected and a disgrace that this hasn't happened earlier but it doesn't solve the root of the problem. The root of the problem is fascist Islam, the sick ideology of Allah and Mohamed as set down in the Islamic Mein Kampf: the Koran. The texts from the Koran leave little to the imagination.

In various suras Muslims are called upon to oppress, persecute or murder Jews, Christians, those of other faiths and non-believers, beat and rape women and using violence establish a worldwide Islamic state. Suras a plenty which call upon and incite Muslims to death and destruction.

Ban that wretched books like Mein Kampf is also banned! Give a sign in this way to the attackers of Jami and other Islamists that the Koran may never ever be used as inspiration or excuse for violence in our land.

How I'm ashamed of Dutch politicians. Their naivety and sick pursuit towards the Utopian moderate Islam that only brings to our land hell and damnation. How I'm ashamed of all those in the cabinet and the parliament who refuse to stop the Islamic invasion of the Netherlands. How I'm ashamed of Dutch politicians who day after day accept the over-representation of immigrants in crime and have no answer for it.

The Hague is full of cowardly people. Scared people who are born cowards and will die cowards. Who think and promote that Dutch culture will be based on a Judeo-Christian-Islamic tradition. Who grant a general pardon to liars and criminals. Who look the other way when homosexuals are meanwhile attacked almost daily. Who want to introduce sharia mortgages. Who meet with representatives of the terrorist Hamas. Who effectively work for the dictatorial Moroccan king. Who see extremists of the Muslim Brotherhood as discussion partners. Who allow Muslim men to refuse treatment of their sick wife by male doctors. Who don't care for the interest of the Dutch citizen and who collaborate with the transformation of the Netherlands into Nether-Arabia (Nederabië) as a province of the Islamic super-state Eurabia.

I've had enough of Islam in the Netherlands: no more Muslim immigrants. I've had enough of the worship of Allah and Mohamed in the Netherlands: no more mosques. I've had enough of the Koran in the Netherlands: ban that fascist book.

Enough is enough".

Verbied dat ellendige boek

Hollandsk kan vi jo alle, hvis bare vi læser teksten højt. Så vil I se, hvad det var, Geert Wilders skrev om at forbyde Koranen?

"Ik roep het al jaren: een gematigde islam bestaat niet. Voor wie mij niet wil geloven: lees de speech die de helaas vorig jaar overleden Italiaanse schrijfster Oriana Fallaci op 28 november 2005 hield in New York, toen zij een prijs in ontvangst nam ter ere van haar heldhaftig verzet tegen het islamofascisme en haar strijd voor vrijheid: ‘Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen Goede islam en Slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is (Oriana Fallaci, The Force of Reason, post-script, pag. 305, februari 2006).’

Ehsan Jami is zo’n ongelovige hond, een afvallige moslim die het lef had de profeet Mohammed een crimineel en sommige bepalingen uit de Koran achterlijk te noemen. En die het ook nog in zijn hoofd heeft gehaald op te komen voor andere afvallige honden en daar zelfs een comité voor heeft opgericht. Allah vindt voor afvalligheid de doodstraf gepast. Afgelopen zaterdag werd dat bijna realiteit: de ongelovige Jami werd door twee Marokkanen en een Somaliër tot bloedens toe in elkaar geramd.

Genoeg is genoeg. Laten we ophouden met politiek correct gedraai en gekonkel. Het is goed dat Jami nu beveiligd wordt en een schande dat dit niet eerder is gebeurd, maar het lost de kern van het probleem niet op. De kern van het probleem is de fascistische islam, de zieke ideologie van Allah en Mohammed zoals neergelegd in de islamitische Mein Kampf: de Koran. De teksten uit de Koran laten weinig aan de verbeelding over.

In verschillende soera’s worden moslims opgeroepen joden, christenen, andersgelovigen en niet-gelovigen te onderdrukken, vervolgen of vermoorden, vrouwen te slaan en te verkrachten en met geweld een wereldwijde islamitische staat te vestigen. Soera’s te over die moslims oproepen en aanzetten tot dood en verderf.

Verbied dat ellendige boek zoals ook Mein Kampf verboden is! Geef zo een signaal aan de overvallers van Jami en andere islamisten dat de Koran in ons land nooit en te nimmer als inspiratie of excuus voor geweld mag worden gebruikt.

Wat schaam ik me voor de Nederlandse politici. Hun naïviteit en ziekelijke streven naar de utopische gematigde islam, die ons land alleen maar hel en verdoemenis brengt. Wat schaam ik me voor al diegenen in en buiten kabinet en Tweede Kamer die de islamitische invasie van Nederland weigeren te stoppen. Wat schaam ik me voor de Nederlandse politiek die dag in dag uit de oververtegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteit en misdaad accepteert en er geen antwoord op heeft.

Den Haag zit vol met laffe lieden. Bange mensen die laf zijn geboren en laf zullen sterven. Die vinden en bevorderen dat de Nederlandse cultuur gestoeld zal zijn op een joods-christelijke-islamitische traditie. Die een generaal pardon verlenen aan leugenaars en criminelen. Die de andere kant op kijken als homoseksuelen inmiddels bijna dagelijks in elkaar worden geramd. Die sharia-hypotheken willen invoeren.

Die met vertegenwoordigers van de terroristische Hamas in gesprek gaan. Die werkzaamheden verrichten voor de dictatoriale Marokkaanse koning. Die extremisten van de Moslimbroederschap als gesprekspartner zien. Die toestaan dat moslimmannen weigeren hun zieke vrouw te laten behandelen door mannelijke artsen. Die lak hebben aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië.

Ik heb genoeg van de islam in Nederland: geen moslimimmigrant er meer bij. Ik heb genoeg van de aanbidding van Allah en Mohammed in Nederland: geen moskee er meer bij. Ik heb genoeg van de Koran in Nederland: verbied dat fascistische boek.

Genoeg is genoeg".

Dødsdømt af islamister, hadet af socialister

Læste I JP´s interview med Robert Redeker i går? Han har levet under jorden siden 2006, hvor han skrev en kronik i Le Figaro og fik en islamisk dødsdom på halsen.
Det er Trykkefrihedsselskabet, der har inviteret ham herop i anledningen af hans nye bog "Man må prøve at leve":
"Robert Redeker taler meget tyst - som et menneske, der har bevidnet en voldsom eksplosion. Han har også et par chok bag sig. Samtidig med dødsdommen blev han rystet i sin grundvold, da en stor fjendtlighed slog op omkring ham fra kollegerne på det gymnasium, hvor han var lektor. I forvejen var han som borgerlig ugleset på lærerværelset, med dødsdommen brød uviljen ud i lys lue - også fra den franske venstrefløj som helhed. Han var den skyldige i affæren, for han havde fremsat hate speech og dermed pådraget sig retfærdig vrede. Og modviljen er ikke klinget af".
På et tidspunkt spørger journalisten: "I reglen lyder det: Kunne islam blot få en reformation. Men De har advaret mod den tanke, for en reformation er ingen modernisering, men en tilbagevenden til religionens kilder".
Redeker svarer: "Ja, og da er det afgørende, hvilken tekst man vender tilbage til. Biblen og Koranen er to meget forskellige tekster. Og de troende har tilmed et ganske forskelligt forhold til dem. [...] Kirkens og dens institutioners historie er ofte pervers. I middelalderen så vi præsternes enorme korrumpering og magtsyge. Så kom reformatorerne og sagde: Læs evangelierne. Der står intet om, at præster må rage til sig. Evalgelierne kan altså øve institutionskritik. Luther gjorde det muligt. Men vender man i islam tilbage til den funderende tekst, finder man intet, der kan bruges til en lignende kritik. Læser man Koranen radikalt [til roden], rummer den opfordringer til vold og intolerance".
Artiklen slutter med, at Redeker opgiver at besøge Kierkegaards grav på Assistens Kirkegård, "et stenkast fra Blågards plads": ""Av, av! Nå, jeg havde ellers tænkt at spørge, om jeg kunne få den at se. Så tager vi ikke derud", nikker Redeker fromt og uden beklagelse".

lørdag, maj 09, 2009

Daniel Hannan om røverreden EU

Vi nationalliberale må stå sammen på tværs af nationer, vi må bakke op om hinandens nationale selvbestemmelsesret. Hør her den britiske konservative Daniel Hannan om røverreden EU:

[Tak til den blog, der introducerede mig til Daniel Hannan med en masse gode links for ikke så længe siden - men hvad var det dog for en blog?]

fredag, maj 08, 2009

Peter Schiff om aktienedturen

I skal alligevel ikke slippe for dette klip med Peter Schiff, den amerikanske økonom, der igen og igen advarede amerikanerne om den forestående aktienedtur. De værter og medkommentatorer, der hånede ham for åben skærm og grinede af hans nøgterne, old school liberale Austrian Business Cycle Theory, ser ikke godt ud her:Update: For særligt interesserede kommer Peter Schiff her med en længere forklaring. Foredraget er fra marts 2009:Via Torben Mark Pedersen/Facebook.

Fertilitet

Denne uge har budt på et helt metodeløst sagn om, at familier med rod i muslimske lande får langt færre børn end tidligere: »Indvandrere integrerer sig lynhurtigt. Efter en generation kommer indvandreres fødemønster næsten altid til at ligne den oprindelige befolknings. Fødselshyppigheden er det bedste tegn på, at indvandrere vil integrere sig,« siger Hans Kornø Rasmussen.

Noget er der nok om det. Der er bare den hage ved det, at efterkommerne er så unge, at opgørelsen kun kan blive misvisende. I 2006 var der fx 5 (fem) kvindelige efterkommere fra ikke-vestlige lande på 39 år. For deres vedkommende kan man nogenlunde samle op på, hvad det blev til. Det kan man ikke med gruppen som helhed, dertil er de alt for unge:Hvem mon Berlingskes graf henviser til, når den siger, at efterkommerkvinderne får 2 børn i gennemsnit? Hvis det er gruppen af fødende som helhed, så er de så unge, at man mageligt kan gange fertiliteten op med mindst 2. Hvis man derimod har talt, hvor mange børn efterkommerkvinder på fx 40 år har, så er det statistiske grundlag tyndt og dækker et meget mere varieret indvandringsmønster end den muslimske masseindvandring, der kom sidenhen. Bemærk, at efterkommerkvindernes brune kurve også stiger:

Cirkeldiagrammet nedenfor viser, hvor store de forskellige efterkommergenerationer er i forhold til hinanden:

Se også Uriasposten.

torsdag, maj 07, 2009

lørdag, maj 02, 2009

Når begavede mennesker taler frit

Tankevækkende citatsamling fra Morten Uhrskovs blog/Nicolai Sennels kommentar:

Karen Blixen (forfatter, “Breve fra et land i krig”, 1948): “Mon der vel nogensinde har været noget som dette Tredie Rige? Af de foreteelser, som jeg i mit liv personlig har kendt til, er den, der kommer det nærmest, Islam, den muhamedanske verden og verdensanskuelse. Ordet Islam betyder hengivelse, det er vel det samme, som Det Tredie Rige udtrykker i sin håndoprækning: Din i liv og død. Den muhamedanske verdensanskuelse har som nazismen en uhyre selvfølelse: Den rettro står over alle vantro, een rettroende sjæl er mere værd end hele verdens guld. Den er i sit væsen klasseudslettende som Det Tredie Rige, den ene muhamedaner er, om han er vandbærer eller emir, ligeså god som den anden. Den har et vældigt sammenhold og stor hjælpsomhed de troende imellem - 10 % af din formue skal du give til de trængende af Islam, og det er ikke almisse, men en gæld du betaler. I sine ritualer har Islam lighed med Det Tredie Rige: De rettroende får ikke tid til at blive fremmede for hinanden. Nogle ting i “Min kamp” ligner kapitler i koranen.”

Henrik Nordbrant (f. 1945, forfatter og vinder af bl.a. Det Danske Akademis Store Pris og Nordisk Råds Litteraturpris): “Det er muligvis ikke god tone at sammenligne en af de store verdensreligioner med nazismen, men ligheden mellem de to fænomener er for iøjnefaldende til, at man kan forsvare at ignorere den i den gode tones, eller for den sags skyld tolerancens navn. Deres metoder til at vinde magt, og de psykologiske mekanismer, der er deres drivkraft, er uhyggeligt identiske. Set i lyset af den kendsgerning, at muslimer i vesten behandles racistisk, kan en kritik af islam, der af racisterne ofte bruges som påskud for deres racisme, synes malplaceret. Men når en samvittighedsfuld overholdelse af tolerancens uskrevne, men hårfine regler fører til tavshed eller fortielse, er det tolerancen selv, der er malplaceret. Nogle af mine bedste venner er muslimer, og jeg tager skarpt afstand fra fremmedhadet i Danmark (og alle andre steder). Men det betyder ikke, at jeg kan acceptere islam. Jeg betragter den som en historisk ulykke.” (Jyllands-Posten 21 april 1998, Kunst og kultur side 5)

Marco Polo (verdensomrejsende): ”Den militante muslim er personen, der skærer hovedet af den vantro, mens den moderate muslim holder offerets fødder.”

John Quincy Adams (d. 6. amerikanske præsident): “Loven deres profet Muhammed har givet muslimerne, er at nogen form for skade påført nogen, der ikke accepterer deres lov og anerkendelse af hans goder, er overhovedet ingen synd.”

Bertrand Russel (professor og verdensberømt filosof, selverklæret venstreorienteret, atomkraft-modstander og USA-modstander): ”Essensen af Muhammed´s doktrin var vold og begær: at løfte det brutale over den spirituelle del af den menneskelige natur.”

Alexis De Tocqueville (fransk tænker og historiker, betydningsfuld forfader til videnskaben om sociologi): ”Over en milliard mennesker tror på Allah, uden virkeligt at vide hvad Allah angiveligt står for, eller hvad han kræver af dem. Og den minoritet der forstår, fortsætter med at være muslimer, da de har redefineret deres moral og etik til at passe Islam´s lære, som til overflod mangler moral. De redefinerer derfor hvad der er godt og ondt, for at tilpasse deres liv til det der prædikes af Islam, i stedet for at undersøge Islam for at se om den passer ind i det gode liv. Bagvendt tænkning af en bagvendt religion.”

Winston Churchill (britisk præmierminister under 2. Verdenskrig): ”Hvor skrækkelig er de forbandelser muhammedanismen pålægger sine tilhængere! Ud over det fanatiske raseri der i et menneske er lige så farligt som hundegalskab i en hund, findes der den fatalistiske apati. Effekten er synlig i mange lande, sløve skikke, sjuskede landbrugssystemer, træge handelsmetoder, og usikkerhed omkring ejendomsret findes hvor end tilhængerne af Profeten regerer, og lever. En degraderet sensualisme der fratager livet ynde og rafinnement, foruden værdighed og hellighed. Det faktum at i muhammedansk lov tilhører enhver kvinde én eller anden mand som dennes absolutte ejendom, enten som barn, kone eller konkubine, må udsætte den endelige udryddelse af slaveriet, indtil troen på Islam er ophørt at være en stor magt blandt mennesker. Individuelle muslimer kan vise fortræffelige kvaliteter, men religionens indflydelse paralyserer den sociale udvikling, for de der følger den. Ingen større reaktionær kraft eksisterer i verden. Langt fra værende uddøende er muhammedismen en militant og konverterende tro. Den har allerede spredt sig gennem Centralafrika, udviklende frygtløse krigere ved hvert et skridt; og var det ikke fordi kristendommen fandt ly i videnskabens stærke arme, videnskaben imod hvilken den havde kæmpet forgæves, kunne Europa´s moderne civilisation falde, som civilisationen i antikkens Rom faldt.”

Earnest Renan (fransk tænker): ”Jeg har i høj grad studeret Koranen. Jeg afsluttede dette studie med overbevisningen om, at i stort omfang har der ikke eksisteret religioner i verden så dødelige for mennesket som Muhammed´s religion.”

Will Durant (amerikansk historiker, vinder af Pulitzer-prisen og Presidential Medal of Freedom): ”Muslimerne er Islam´s første ofre. Mange gange har jeg på mine rejser observeret, at fanatisme kommer fra et lille antal farlige mænd, der med terror fastholder andre i praktikken af denne religion. At befri muslimen fra hans religion er den største tjeneste, man kan gøre ham.”

Konreraad Elst (belgisk historiker): ”Den muslimske erobring af Indien er sandsynligvis den blodigste i historien. Det er en forstemmende historie, for dens evidente moral er, at civilisation er et dyrbart gode, hvis delikate ordenskompleks og frihed, kultur og fred, når som helst kan omstyrtes af invaderende barbarere udefra, eller mangfoldiggørelse indefra.”

Pave Benedict: ”Den muslimske erobring i 1600-tallet var for hinduerne en ren kamp om liv eller død. Hele byer blev brændt ned, og befolkninger maskrerede, med hundredtusindvis af dræbte ved hver kampagne, og et tilsvarende antal deporterede som slaver. Hver ny invaderende lavede bogstaveligt talt sit eget bjerg af hindukranier. Som bidrag til undersøgelsen af kvantiteten af islamiske kriminelle handlinger mod menneskeheden, kan vi nævne, at Indien´s befolkning svandt ind med 80 millioner mellem år 1000 og år 1525.”