mandag, august 15, 2011

Uddannelsesboblen

Uddannelsesboblen

Cargokult. "Satsningen på mere og længere uddannelse bygger den på en antagelse om, at hvis vi bare uddanner flere akademikere, så opstår der automatisk jobs til dem. Det svarer til øboernes antagelse om, at hvis de bare bygger en landingsbane og nogle hovedtelefoner af træ, så lander der en flyvemaskine".

tirsdag, maj 31, 2011

Jeppe Juhl om tabet af den sunde fornuft

"Det største offer i den livsvigtige debat om multikulturalismen og islam i Vesten er tabet af den sunde fornuft. Og når fornuften forsvinder, så vil ufornuften råde. Så enkelt er det.

Det er ulideligt at være vidne til. Men ikke desto mindre er det et sørgeligt faktum: Det at tænke sig om er blevet en sælsom undtagelse blandt et flertal af intellektuelle og andre såkaldte meningsdannere i de Gode Menneskers lejr. Dem fra den såkaldt værdipolitiske venstrefløj
".

Læs det hele på Sappho.

mandag, marts 21, 2011

Kipling

"For the strength of the Pack is the Wolf, and the strength of the Wolf is the Pack".

Rudyard Kipling

lørdag, januar 29, 2011

Egypten

Vil du vide, hvad egyperne vil bruge deres frihed til, udover at slippe barbariet løs på kulturskattene? Så kig på denne undersøgelse fra World Public Opinion.

Egypterne er det mest Vesten-hadende, Al Qaida-sympatiserende, sharia-hungrende, kalifat-tiggende folk, der findes.

Du må ikke et øjeblik forestille dig, at de vil indføre et liberalt demokrati.

onsdag, januar 26, 2011

§ 266b: Hvad blev der af straffrihed for videnskab og saglig debat?

Før vi indførte multikulturalisme som statsreligion, som Mark Steyn så rammende formulerer det i forbindelse med Lars Hedegaards kætteri og retsforfølgelse, var det kun usande rygter og beskyldninger, man kunne retsforfølges for efter § 266b:

"Ved lov nr. 87 af 15. marts 1939 blev § 266 b indsat i straffeloven. Bestemmelse havde da følgende ordlyd:

”§ 266 b. Den, der ved Udspredelse af falske Rygter eller Beskyldninger forfølger eller ophidser til Had mod en Gruppe af den danske Befolkning paa Grund af dens Tro, Afstamning eller Statsborgerforhold, straffes med Hæfte eller under formildende Omstændigheder med Bøde. Er Rygterne eller Beskyldningerne fremsat i trykt Skrift eller paa anden Maade, hvorved de er naaet ud til en større Kreds, er straffen hæfte eller under skærpende omstændigheder fængsel i indtil 1 Aar
" (Rigsadvokaten).

FN dikterede den ændring, der kom i 1971:

"FN vedtog den 21. december 1965 International konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination. Med henblik på Danmarks ratifikation af konventionen nedsatte Justitsministeriet et udvalg til overvejelse af, hvilke lovændringer der burde gennemføres.

Det var udvalgets vurdering, at den dagældende bestemmelse i straffelovens § 266 b ikke opfyldte konventionens artikel 4, hvorefter staterne forpligter sig til at gennemføre øjeblikkelige og positive foranstaltninger, der tager sigte på at bekæmpe enhver tilskyndelse til eller udøvelse af racediskrimination mv. Udvalget foreslog i Betænkning nr. 553/1969 om forbud mod racediskrimination bl.a., at krænkelse af racegrupper mv. gennem trussel eller forhånelse blev medtaget i bestemmelsen
" (ibid).

Den nuværende formulering af §266b er baseret på ovennævnte betænkning og lyder:

"Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed
".

Men netop af hensyn til det sandhedskriterie, som denne version af paragraf 266b ellers fejer bort, skal der ifølge Betænkningen nr. 553/1969 være et område af straffrihed for "videnskabeligt fremsatte teorier" og "formentlig også" for anden "saglig debat":

"Udenfor bestemmelsen falder videnskabeligt fremsatte teorier om racemæssige, national eller etniske forskelligheder, som det ikke kan antages at have været hensigten, at konventionen skulle omfatte. Som nævnt ovenfor i kapitel IV kan der formentlig også med hensyn til udtalelser, der ikke falder i en videnskabelig sammenhæng, men på anden måde som led i en saglig debat, være anledning til at regne med et område af straffrihed" (ibid).