torsdag, april 26, 2018

Abide with me
Abide with me; fast falls the eventide;
The darkness deepens; Lord with me abide.
When other helpers fail and comforts flee,
Help of the helpless, O abide with me.

Swift to its close ebbs out life's little day;
Earth's joys grow dim; its glories pass away;
Change and decay in all around I see;
O Thou who changest not, abide with me.

Not a brief glance I beg, a passing word,
But as Thou dwell'st with Thy disciples, Lord,
Familiar, condescending, patient, free.
Come not to sojourn, but abide with me.

Thou on my head in early youth didst smile,
And though rebellious and perverse meanwhile,
Thou hast not left me, oft as I left Thee.
On to the close, O Lord, abide with me.

I need Thy presence every passing hour.
What but Thy grace can foil the tempter's power?
Who, like Thyself, my guide and stay can be?
Through cloud and sunshine, Lord, abide with me.

I fear no foe, with Thee at hand to bless;
Ills have no weight, and tears no bitterness.
Where is death's sting? Where, grave, thy victory?
I triumph still, if Thou abide with me.

Hold Thou Thy cross before my closing eyes;
Shine through the gloom and point me to the skies.
Heaven's morning breaks, and earth's vain shadows flee;
In life, in death, O Lord, abide with me.

lørdag, april 21, 2018

Khans London

Hvis det så bare hjalp de vilde at indtage vore hovedstæder. Men de virker ikke rigtig glade.

Khans London


torsdag, april 19, 2018

Selvfølgelig tager ulve mennesker

To iranske forskere har undersøgt de 53 tilfælde af ulveangreb mod mennesker, der har fundet sted i provinsen Hamedan i Iran mellem 2001-2012.

"A total of 53 wolf (Canis lupus) attacks were recorded on humans in the Hamedan province, a human-dominated landscape in west Iran, between April 2001 and April 2012. Most attacks were classified as predatory (68%) and pet-related (19%) in nature".

Ulvene angriber for at æde, og de angriber oftest børn: "The majority of victims were children (12 years old or younger; 62%)".  "Children killed were attacked while they were playing in farmlands, or in the outskirts of villages. Interviews with witnesses reveal that the wolves generally hunt in groups of 2–5 individuals. Pack members hide behind vegetation or other structures in the outskirts of villages and the attack is made by one individual. The victim is then consumed by the wolf and the remaining bits of clothing are what are found of them".

Flest angreb sker i hvalpesæsonen:  

"Most incidents (70%) took place during the wolf’s pup-rearing season. The most frequent human activities at time of attack were recreation based (57%). The locations of attacks occurred frequently in the farmlands (43%) and outskirts of villages (41%)".

En overgang har et kobbel på 50 ulve decideret hærget en landsby. De angreb gentagne gange, tog flere mindre børn og sårede over 40 mennesker, indtil effektiv jagt gjorde en ende på dem:

"One such incidence, reported by Baltazard and Ghodssi (1954), involved a pack of 50 wolves inhab- iting mountains near Zanjan in western Iran that attacked the town on several occasions during the night or early hours of morning, taking several young children and wounding about 40 people until an extensive battue stopped the attacks".

Rabies indgår ikke som forklaring:
 
"We did not find any cases of attacks on people by rabid wolves or wolf–dog hybrids. Laboratory tests showed that there was no case of rabies among the offending wolves that were captured and tested".

Hvilken hæslig forandring, hvis danske børn ikke længere kan lege i skovene. 


Kilde:
Neda Behdarvand & Mohammad Kaboli (2015): "Characteristics of Gray Wolf Attacks on Humans in an Altered Landscape in the West of Iran". I: Human Dimensions of Wildlife, 20:2, 112-122.
 

Ulvekult

En efter sigende helt igennem afholdt og fornuftig mand på 66 år har skudt en ulv i Ulfborg. Så vidt er det kommet, at gode borgere må bringe sig selv i stor ulempe for at rette op på kulrede 2. generationsakademikeres tåbelige leg med alt for mange penge og alt for meget magt og alt for lidt omtanke.

I kender reglen: Først kommer Generation Knokkel. Bonde eller håndværker. Så kommer Generation Klog, der tager sig en opbyggelig og nyttig akademisk uddannelse og forbedrer verden derved. Men så kommer Generation Kreativ, der keder sig, fordi verden er så god, og som ikke rigtig kan bidrage med andet end at fucke det hele op.

I gamle dage skaffede han sig som Satan-erstatning en leguan, som han kunne gyse over, eller en slange, som han kunne fodre med små, hvide mus. Nu skaffer han sig ulve, og han fodrer dem med får, masser af får, fåreavlernes får, der får maven flået op levende.

De fredelige mennesker, der forsøger at danne samfund, hvor det gode hersker, er fortvivlede. Ulvekulten kender man i stedet på ironi og hån og selektiv ekspertviden fra Helvede. Resten af verden lever fint med ulven, lyder det. Kun vestjyderne er for bange og dumme.

Århus Universitetsbibliotek kan man selv søge efter forskningslitteratur om ulve. Her kan man finde alternative fakta, hvis man ikke har tillid til ulvekultens udvalg af fakta.

I Finland er de akkurat lige så trætte af ulvene, og de skyder dem illegalt i rå mængder:

"There has been polarized and hostile debate in Finnish society concerning the occurrence and number of wolves in the country for many decades (Bisi et al. 2007) [...] Between 1998 and 2006, the wolf population grew by 12 % per year, followed by a decrease of 15 percent per year between 2006 and 2010 (Cojola et al. 2011). The population decrease from about 250 wolves in 2006 to today’s 140 (year 2014) wolves can be considered significant. The outcome of new wolf policies is that there is a significant loss of wolves, which refers to illegal killing".

Finnerne har samme konfliktlinjer mellem lokalbefolkning og marginalistisk akademisk ulvekult:

"This hidden form of criminality cannot occur to such an extent without strong support from the local community. [...] The results show that we have a conflict with strong basic emotions in hand as both illegal killing and support for illegal killing and hunting violators are based on anger and fear for children and domestic animals as well as frustration toward the authorities and the lack of proper management actions".

Også i Sverige er de trætte af ulvene og skyder dem illegalt:

"According to estimates based on population parameters, as much as 25-30 % of the total wolf population in Finland is missing for unknown reasons (Kojola et al. 2011). By comparison, in Sweden, illegal killing accounted for approximately half of the total mortality of wolves, and more than two thirds of total illegal killing remained undetected by conventional methods (Liberg et al. 2012)".

Det samme i USA:

"In the northern rocky mountains, at least 24 % of dead wolves are killed illegally (Smith et al. 2010)".

Ifølge EU´s fredning hører ulven naturligt hjemme lige akkurat hvor dens ben bærer den hen. Det må europæerne finde sig i, ellers er det op på træhesten. For EU er vi undersåtter. EU lovgiver som for undersåtter. Som Grotius, ikke som Vattel.

Forskere erkender, at de lokale overhovedet ikke har haft indflydelse:

"It seems that the hearing procedures were not a sufficient tool for integration local peoples'  needs and expectations in the mamagement plans (Pohja-Mukrä and Kurki 2014). In fact, opportunities for the local inhabitants to influence management policy are more or less non-existent (Ratamäki 2008)".

De konkluderer, at der må forskes mere i, hvordan undersåtterne bedst kan bringes til at finde sig i situationen:

"For the succesful conservation of the wolf, there is an urgent need for attitude changes".

EU og deres privilegerede vidensadel er gennemsyret af "det romerske", som Grundtvig benævner denne form for tyrannisk undersåtstænkning. De har helt og aldeles misforstået vores samfundspagt, og derfor forstår de heller ikke, hvor vores lovlydighed begynder og ender.


Kilde:
Pohja-Mykrä, Mari  og Sami Kurki (2014): "Strong community suppport for illegal killing challenges wolf management". European Journal of Wildlife Research, 60:759–770.

lørdag, april 14, 2018

Adgangskrav


Roger Scruton forklarer, at man ikke kan nøjes med at tage individernes perspektiv i dannelsesdiskussioner. Man må også tage kulturens perspektiv.

Hovederne leder efter kultur, men kulturen leder også efter hoveder - gode hoveder - at lagre sig i. Kulturen kan ikke overleve i dårlige hoveder.

Det er derfor godt for kulturen, at der nu indføres adgangskrav for gymnasiet. Man skal have et gennemsnit på mindst 5 ved folkeskolens bundne prøver i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi/biologi/geografi.

Ifølge Arbejdernes Erhvervsråd ville ca. 36 procent af STX-studenterne fra 2014 ikke være kommet ind med et adgangskrav på 7 i gennemsnit fra de bundne prøver. 5 procent lever ikke op til et krav på 4, og ca. 1 procent har under 2 i gennemsnit.

Af studenter med ikke-vestlig baggrund er knapt 70 procent af STX-studenterne kommet ind uden at leve op til et karakterkrav på 7. 20 procent lever ikke op til et krav på 4, og noget i retning af 3-4 procent er kommet ind med et gennemsnit på under 2.


Men de er altså blevet studenter alligevel. For hovederne er det sikkert godt, men for kulturen er det skidt. Det er klart, at niveauet falder. Kulturen bliver hjemløs, når den ikke engang kan bo i det almene gymnasium.

For HF´s vedkommende er det nærmest hovedreglen, at karakterne fra de bundne prøver er lave. Samlet set har ca. 76 procent af HF-studenterne under 7 i gennemsnit fra de bundne prøver.

Af HF-studenter med ikke-vestlig baggrund ville godt 90 procent af dem ikke være kommet ind med et krav på 7, 50 procent ville ikke være kommet ind med et krav på 4, og 10 procent ville ikke være kommet ind med et krav på 2.

Til gengæld kunne de gennemføre på 2 år. Tænk, at den gik.

fredag, april 13, 2018

Eric Zemmeur

Det handler ikke om jøder, og det handler ikke om jødeforfølgelse. Der findes ikke en særlig arketypisk form for had, der særligt retter sig mod jøder. Hvorfor skulle noget sådan findes?

Vi må alle brede vores velbegrundede paranoia solidarisk ud mod andre nationer. Og vi må også alle bidrage til at holde verdenssamfundets problemhorisont skarp og opdateret.

Nye traumer venter.


mandag, april 09, 2018

Aldrig mere 9. april?

Vi har 9. april hver dag. Til gengæld er det svært at se 5. maj for sig, for den sender på en frekvens, der er væk.

Danmarks Frihedsråd: Når Danmark atter er frit (1943):

Efter Raadets Mening kan Spørgsmaalet om Skyld og Medansvarlighed rejses overfor følgende Grupper:
I. Medlemmer af Regeringer og Folkerepræsentationer (specielt Rigs­dagen), som ved deres Holdning før og under Besættelsen har medvirket til at bringe Landet under tysk Styre og Tvang.
II. Embeds- og Tjenestemænd, som ved direkte unational Optræden eller ved Slaphed og Eftergivenhed har begunstiget Fjenden.
III. Personer indenfor Presse, Kunst, Undervisningsvirksomhed, Radio og Organisationsliv, som har ydet Besættelsesmagten og Nazismen aandelig Støtte.
IV. Erhvervsdrivende, der har udnyttet Landets Nødstilstand til pri­vat-økonomisk Vinding.
V. Nazister og deres Medløbere, som har ladet sig hverve til fremmed Krigstjeneste, som har samarbejdet med Tyskerne før og efter 9. April, har modtaget Pengeydelser fra tysk Side til antidemo­kratisk Virksomhed, har optraadt som Angivere eller har deltaget i Vold, Trusler og Frihedsberøvelse overfor danske Statsborgere.
[...]
II. Embeds- og Tjenestemænd, som ved direkte unational Optræden eller ved Slaphed og Eftergivenhed har begunstiget Fjenden.
Et stort Antal af de offentlig ansatte har under Besættelsen udvist en udmærket national Holdning, idet de har søgt at forvalte tyskvenlige Love m.v. paa en saadan Maade, at det mindst muligt kom til at gaa ud over deres Landsmænd. Men enkelte Embeds- og Tjenestemænd baade i Centraladministration, Politi, Domstole og andre Myndigheder har i Tjenesteiver eller direkte Nazisympati hensynsløst udnyttet de foreliggende Muligheder til Skade for danske Interesser og Enkelt­personer. Denne Handlemaade er i Strid med almindelig national Moral og Retsfølelse, og det vil være betænkeligt at lade Folk, der saa tydeligt har afsløret antidemokratiske Tilbøjeligheder, fortsætte deres Embedsgerning under Landets Genrejsning. Det fritager ikke for Ansvar, at der er handlet i formel Overensstemmelse med Undta­gelseslovgivningen eller efter tyske Ordrer, idet den enkelte i samme Grad som andre har haft Mulighed for at lade de paatvungne For­skrifter slumre eller nægte at adlyde Ordre.
[...]
III. Personer inden for Presse, Kunst, Undervisningsvirksomhed, Ra­dio og Organisationsliv, som har ydet Besættelsesmagten og Na­zismen aandelig Støtte.
I Ly af den eensidige Ytringsfrihed, som Besættelsesaarene bød Dan­mark, har adskillige Mennesker udfoldet en Paavirkning af Offentlig­heden i nazistisk og tyskvenlig Retning, som ikke kunde finde sin naturlige Modvægt, da det var udelukket at tage til Genmæle. Denne Propaganda tilsigtede at undergrave den nationale Modstandsvilje og den demokratiske Samfundsfølelse, men den prellede af paa Danskernes sunde Instinkter og Dømmekraft. Det kan forudses, at adskillige af de Folk, der mest aabenmundet har taget de øjeblikkelige Magthaveres Parti, vil følge deres Overløbernatur og søge tilbage i Demokratiets Rækker, men der er al Grund til at vente, at de ikke vil formaa at aftvætte det Stempel, de selv har paatrykket sig, og alene den almindelige Paadømmelse af deres Adfærd og Foragt for deres Hold­ningsløshed vil være tilstrækkelig til at hindre dem i at gøre sig offentligt gældende for Fremtiden. [...]".

Det er jo det rene barbari.
 

lørdag, april 07, 2018

Jordan Peterson: Lift a load

“You can't have the conversation about rights without the conversation about responsibility, because your rights are my responsibility. That's what they are technically. So, you just can't have only half of that discussion. And we're only having half of that discussion.

Then the questions is, 'well what are you leaving out if you're only having that half of the discussion.' And the answer is, 'well, you're leaving out responsibility.' And then the questions is, 'Well, what are you leaving out if you're leaving out responsibility.' And the answer might be: 'Well maybe you're leaving out the meaning of life.'

Here you are, suffering away. What makes it worthwhile? Rights? It's almost impossible to describe how bad an idea that is.

Responsibility. That's what gives life meaning. Lift a load. Then you can tolerate yourself.

Look at yourself. You're useless. Easily hurt. Easily killed. Why should you have any self-respect?

Pick something up and carry it. Make it heavy enough so that you can think, yah, well, useless as I am, at least I can move that from there to there.

For men, there's nothing but responsibility".

torsdag, april 05, 2018

Rules for Radicals

Ren, ufortyndet radikalisme er lige et nøk værre end marxismen, der trods alt tror på sig selv og derfor ikke er helt igennem fordærvet. Saul Alinsky er en pragmatisk radikal, og så bliver det ikke rigtig værre. Det er ikke for ingenting, at han dedikerer sin bog til verdens første community organizer:

"Lest we forget at least an over-the-shoulder acknowledgment to the very first radical: from all our legends, mythology, and history (and who is to know where mythology leaves off and history begins— or which is which), the first radical known to man who rebelled against the establishment and did it so effectively that he at least won his own kingdom —Lucifer".

Saul Alinsky: Rules for Radicals (1971)

onsdag, april 04, 2018

Erklæringer for Europa

Det politiske vanvid har antaget et omfang, som har fået Europas (desværre ikke) førende intellektuelle til at samle sig og forsøge at nå de rundtossede politikere med erklæringer.

Den bedste er "The Paris Statement", som er underskrevet af intellektuelle fra hele Europa, men synes særligt præget af engelske Roger Scruton. Her ligger vægten på kristendommens, nationernes, samfundspagtens, de frie borgeres Europa.

Franskmændene har også rustet sig mod kaos. 100 intellektuelle har formuleret en Appel mod islamisk separatisme. Deres udgangspunkt er franskmændenes stoltheder: republikken, universalismen og sekularismen.

Nu er tyske intellektuelle også kommet med en Fælles erklæring. Den tager udgangspunkt i tysk lov og orden: grænser, retsstat og øvrigheder, der gør, hvad de skal:

"Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird".        .

Se, det er diversitet. Hvis der er en kraft, som tosserne for alvor overser, så er det den enorme gensidige sympati mellem de europæiske nationer. Vi vil lige så nødig se hinanden ødelagt som vi vil se os selv ødelagt.

tirsdag, april 03, 2018

Creators for Change


Radikalerne er ved at have tilbageerobret de områder, de en overgang tabte via internettet.

Facebook har lokket den civile hyggesnak ind i sin tryllekreds, og mens der hygges, afkobles forbindelsen til politisk skadelige, borgerlige kilder. Hermed er Mark Zuckerberg på magtens tinde. En dreng. Sjælenes barnekejser.

Twitter er grundlagt af en flok drenge, der har undskyldt for Twitters rolle i Trump. Det skal ikke ske igen, så fremover lukker de deres værste politiske modstandere ude. Under den bløde snak om åbenhed og diversitet spinder nu en propagandamaskine med den bedste samvittighed i verden.

Google lukker Youtube-konti, de ikke kan lide, og nedprioriterer ubehagelige hjemmesider i søgemaskinerne. Her bestemmer to forvoksede drenge i forening, Larry Page og Sergey Brin. Over hvad hele verden ved om noget som helst.

Den frodige debat og videnssøgning, som internettet gav mulighed for, har ladet sig lokke i folde som kvæg. Den har ladet sig tæmme med trygge rammer og godbider. Nu kan den ikke finde ud.

Der er no such thing as a free lunch.

Men det er mere en tilbagevenden til normalen end en afvigelse fra den.

Forlagene har altid gjort det. Vidunderlige borgerlige hovedværker bliver helt systematisk hverken oversat eller omtalt.

Der sprøjtes lærebøger ud, som trækker studerende rundt i alle hjørner af den marxistiske tradition uden at nævne, at der er alternativer udenfor.

TV og aviser cykler rundt i et sort hul af ikke-formidlede kendsgerninger.

Med kontrollen over internettet har vore formidlingsformidlere genvundet en kontrol, som de kun tabte et lille øjeblik.

Men det var denne, jeg ville vise: Google/Youtubes Creators for Change. Sender sine sejrssikre, antivestlige ungpionerer til en skole nær dig og lærer dine børn at anmelde hate speech.

mandag, april 02, 2018

Nelson Mandela

Autentiske, vuggende rytmer og et enkelt budskab, som vore gymnasieelever kan synge med på.


Mandela var leder af ANC´s terrorgruppe. Han var overbevist marxist. Han kørte Sydafrika i sænk, men han lærte også for alvor marxismen at bruge den uendelige ressource raceulighed.


Stefan Molyneux om Apartheid og Sydafrikas nedtur:
 

søndag, april 01, 2018

IQ

Hvad vil det sige at have en IQ på 70? Det vil sige, at man svarer rigtigt på de første 5 spørgsmål i Mensas IQ-test og nix weiter:


Hvad vil det sige at have en IQ på 85? Det vil sige, at man kan klare de første 9 spørgsmål:


Og så sidder man fast.
 
Hvis man kan løse denne ondskabsfulde sag, ryger IQ´en op over 90: