mandag, april 09, 2018

Aldrig mere 9. april?

Vi har 9. april hver dag. Til gengæld er det svært at se 5. maj for sig, for den sender på en frekvens, der er væk.

Danmarks Frihedsråd: Når Danmark atter er frit (1943):

Efter Raadets Mening kan Spørgsmaalet om Skyld og Medansvarlighed rejses overfor følgende Grupper:
I. Medlemmer af Regeringer og Folkerepræsentationer (specielt Rigs­dagen), som ved deres Holdning før og under Besættelsen har medvirket til at bringe Landet under tysk Styre og Tvang.
II. Embeds- og Tjenestemænd, som ved direkte unational Optræden eller ved Slaphed og Eftergivenhed har begunstiget Fjenden.
III. Personer indenfor Presse, Kunst, Undervisningsvirksomhed, Radio og Organisationsliv, som har ydet Besættelsesmagten og Nazismen aandelig Støtte.
IV. Erhvervsdrivende, der har udnyttet Landets Nødstilstand til pri­vat-økonomisk Vinding.
V. Nazister og deres Medløbere, som har ladet sig hverve til fremmed Krigstjeneste, som har samarbejdet med Tyskerne før og efter 9. April, har modtaget Pengeydelser fra tysk Side til antidemo­kratisk Virksomhed, har optraadt som Angivere eller har deltaget i Vold, Trusler og Frihedsberøvelse overfor danske Statsborgere.
[...]
II. Embeds- og Tjenestemænd, som ved direkte unational Optræden eller ved Slaphed og Eftergivenhed har begunstiget Fjenden.
Et stort Antal af de offentlig ansatte har under Besættelsen udvist en udmærket national Holdning, idet de har søgt at forvalte tyskvenlige Love m.v. paa en saadan Maade, at det mindst muligt kom til at gaa ud over deres Landsmænd. Men enkelte Embeds- og Tjenestemænd baade i Centraladministration, Politi, Domstole og andre Myndigheder har i Tjenesteiver eller direkte Nazisympati hensynsløst udnyttet de foreliggende Muligheder til Skade for danske Interesser og Enkelt­personer. Denne Handlemaade er i Strid med almindelig national Moral og Retsfølelse, og det vil være betænkeligt at lade Folk, der saa tydeligt har afsløret antidemokratiske Tilbøjeligheder, fortsætte deres Embedsgerning under Landets Genrejsning. Det fritager ikke for Ansvar, at der er handlet i formel Overensstemmelse med Undta­gelseslovgivningen eller efter tyske Ordrer, idet den enkelte i samme Grad som andre har haft Mulighed for at lade de paatvungne For­skrifter slumre eller nægte at adlyde Ordre.
[...]
III. Personer inden for Presse, Kunst, Undervisningsvirksomhed, Ra­dio og Organisationsliv, som har ydet Besættelsesmagten og Na­zismen aandelig Støtte.
I Ly af den eensidige Ytringsfrihed, som Besættelsesaarene bød Dan­mark, har adskillige Mennesker udfoldet en Paavirkning af Offentlig­heden i nazistisk og tyskvenlig Retning, som ikke kunde finde sin naturlige Modvægt, da det var udelukket at tage til Genmæle. Denne Propaganda tilsigtede at undergrave den nationale Modstandsvilje og den demokratiske Samfundsfølelse, men den prellede af paa Danskernes sunde Instinkter og Dømmekraft. Det kan forudses, at adskillige af de Folk, der mest aabenmundet har taget de øjeblikkelige Magthaveres Parti, vil følge deres Overløbernatur og søge tilbage i Demokratiets Rækker, men der er al Grund til at vente, at de ikke vil formaa at aftvætte det Stempel, de selv har paatrykket sig, og alene den almindelige Paadømmelse af deres Adfærd og Foragt for deres Hold­ningsløshed vil være tilstrækkelig til at hindre dem i at gøre sig offentligt gældende for Fremtiden. [...]".

Det er jo det rene barbari.
 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar